လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယဦးစီးမႉးရာထူးေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း