လူမႈ၀န္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္းေနာက္ခံသမိုင္း

Training School

 

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အမွတ္(၆၅)၊ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။

ဖုန္း၊ +၉၅-၁-၆၅၀၄၉၃၊ +၉၅-၁-၉၆၆၁၃၁၀

 

ေနာက္ခံသမိုင္း

          ၁၉၅၄ခုႏွစ္တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၀န္ၾကီး ဦးဘေစာ ဦးစီးသည့္အဖြဲ႔၀င္ (၁၂)ဦး ပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီ ကိုဖြဲ႔စည္းျပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေျမဧက (၅၀.၉ဧက)အက်ယ္အ၀န္းရွိ လက္ရွိေနရာတြင္ သင္တန္းေက်ာင္းအားစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

          ၁၉၆၅ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါေက်ာင္း၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီး ဌာနသို႔လြဲေျပာင္းေပးျပီး လူမႈ၀န္ထမ္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္သင္တန္းသားမ်ားအား လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်နိုင္ရန္ လူမႈ၀န္ထမ္းသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

         ၁၉၇၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္း အျဖစ္ စတင္ ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။

 

ရည္ရြယ္ခ်က္

(က) လူမႈ၀န္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏စြမ္း ေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးရန္၊

( ခ)  ေစတနာ့၀န္ထမ္း လူမႈ၀န္ထမ္းသမားမ်ား ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးရန္၊

( ဂ)  နိုင္ငံတကာလူမႈ၀န္ထမ္းလုပ္ငန္း၊ အတတ္ပညာႏွင့္နည္းစနစ္မ်ား ေလ့လာျခင္းနွင့္ သုေတသနျပဳျခင္းမ်ားအားေဆာင္ရြက္ရန္

(ဃ) လူမႈ၀န္ထမ္းအတတ္ပညာမ်ားကို နိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ နိုင္ရန္၊

( င)  အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ လူမႈ၀န္ထမ္းသမားမ်ားကိုေမြးထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္၊

( စ)  လူမႈေရးဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားကို အစဥ္အျမဲေျပာင္းလဲေနေသာ ေခတ္ႏွင့္ အညီရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

 

ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာသင္တန္းမ်ား

(က)  ရံုးလုပ္ငန္းအေျခခံသင္တန္း

( ခ)  ရံုးလုပ္ငန္းမြမ္းမံသင္တန္း

( ဂ)  ဦးစီးအရာရွိသင္တန္း

(ဃ)  ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးသင္တန္း(ဌာနတြင္း)

( င)  ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူ(ေစတနာ)ဆရာမသင္တန္း

( စ)  ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူဆရာမ(အခေပး)သင္တန္း

(ဆ)  ေစတနာ့၀န္ထမ္း လူမႈ၀န္ထမ္းအရာရွိသင္တန္း

( ဇ)  ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း(Level-1)

( စ်)  ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း(Level-2)

(ည)  အေဆာင္မွဴးမ်ားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္း

( ဋ)  ဌာနတြင္းကေလးသူငယ္ၾကီးၾကပ္သူသင္တန္း

( ဌ)  ေစတနာကေလးသူငယ္ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးသင္တန္း

( ဍ)  ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူအကူဆရာမသင္တန္း

( ဎ)  လူမႈ၀န္ထမ္းဘာသာရပ္ဆင့္ပြားသင္တန္း

(ဏ) ေစတနာ့၀န္ထမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးသင္တန္း(ပရဟိတ)

(တ)  ေစတနာ့၀န္ထမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးသင္တန္း(ဘိုးဘြား)

(ထ)  ေစတနာၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး(မူးယစ္)သင္တန္း

 

လူမႈ၀န္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္းတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာေက်ာင္းအုပ္မ်ား

 စဥ္       အမည္                          ရာထူး                         တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္

၁         ဦးတင္ေရႊ                      ေက်ာင္းအုပ္                 ၁-၁-၁၉၇၇      မွ   ၁၅-၂-၁၉၇၇

၂         ဦးစြန္ခါရ္                       ေက်ာင္းအုပ္                  ၁၆-၂-၁၉၇၇   မွ   ၁၅-၆-၁၉၈၃

၃         ေဒၚေအးရီ                      ေက်ာင္းအုပ္                 ၁၆-၆-၁၉၈၃   မွ   ၅-၉-၁၉၈၆

၄         ေဒၚယဥ္ယဥ္ၾကင္             ေက်ာင္းအုပ္                 ၆-၉-၁၉၈၆     မွ   ၁၀-၁၀-၁၉၈၉

၅         ဦးစိုးလြင္                       ေက်ာင္းအုပ္                  ၁-၁-၁၉၉၀     မွ   ၃-၆-၁၉၉၂

၆         ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္သိန္း      ေက်ာင္းအုပ္                  ၄-၆-၁၉၉၂     မွ   ၂၅-၁-၁၉၉၃

၇         ဦးေမာင္ျမင့္                   ေက်ာင္းအုပ္                   ၆-၁-၁၉၉၃    မွ   ၁၇-၆-၁၉၉၃

၈         ဦးရဲျမင့္                         ေက်ာင္းအုပ္                  ၁၈-၆-၁၉၉၃   မွ   ၂-၉-၁၉၉၈

၉         ဦးစိုးမိုးေအာင္                 ေက်ာင္းအုပ္                 ၁၃-၁၀-၁၉၉၈  မွ   ၇-၁၂-၁၉၉၉

၁၀       ေဒၚတင္တင္ျမ                ေက်ာင္းအုပ္                 ၃-၈-၂၀၀၀၀    မွ   ၃၁-၃-၂၀၀၄

၁၁       ဦးသန္းထြဋ္ေဆြ              ေက်ာင္းအုပ္                  ၁-၄-၂၀၀၄     မွ   ၃၀-၆-၂၀၀၅

၁၂       ေဒၚေထြးျမင့္                  ေက်ာင္းအုပ္                  ၁-၇-၂၀၀၅      မွ   ၁၆-၅-၂၀၀၇

၁၃       ေဒၚခင္ေမဇင္                 ေက်ာင္းအုပ္                   ၁၇-၅-၂၀၀၇   မွ   ယေန႔ထိ