ရပ္ရြာအေျချပဳသက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရး

      ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုိရီးယားအာဆီယံ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သက္ႀကီး ရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံကိန္းကုိ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးျပီး အထီးက်န္ ဆန္ေနေသာ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ားကုိ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ဘဝ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ေနထုိင္ ႏုိင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။

      လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ ေပးထားေသာ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားက အထီးက်န္ ဆန္ျပီး ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္ေနသည့္ ဘုိးဘြား တစ္ဦးစီကုိ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ တာဝန္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးရာတြင္ လူမႈေရးအရ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေရွးဦးသူ နာျပဳစုျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခခံ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးပါသည္။

 

Image removed.  Image removed.

      အိမ္တုိင္ ရာေရာက္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံကိန္း အဆင့္(၁) (၂၀၀၄-၂၀၀၆) ကုိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ National YMCA တုိ႔ပူးေပါင္း၍  ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အင္းစိန္ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ အလားတူ စီမံကိန္း အဆင့္(၂) (၂၀၀၆-၂၀၀၉) ကုိလည္း ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး (၇)ခုရွိ စီမံကိန္းဝင္ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၇)ၿမဳိ႕ နယ္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရး ရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း၊ National YMCA ႏွင့္ World Vision (Myanmar) တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

      အဆုိပါ စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ေရးအတြက္ စီမံကိန္း အႀကံေပး ေကာ္မတီ Project Advisory Committee (PAC)ကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္း အႀကံေပး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း သက္ႀကီး ရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လက္စြဲစာအုပ္ကုိ ျပဳစု ျဖန္႔ေဝႏုိင္ခဲ့ၿပီး ရပ္ရြာလူထု အတြင္း အိမ္တုိင္ရာေရာက္ သက္ႀကီး ရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ေပးမည့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စည္းရုံးၿပီး သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ စီမံကိန္း အဆင့္(၃) (၂၀၀၉-၂၀၀၁၂)ကုိ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး (၁၄)ခုရွိ ၿမဳိ႕နယ္(၁၅၄)ၿမဳိ႕နယ္၌ အထက္ပါ စီမံကိန္း အဆင့္(၂)တြင္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း အသစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္င ၾကက္ေျခနီ အသင္း National YWCA၊ Global Vision ၊ Help-Age International (Myanmar) ၊ Caritas Thailand ႏွင့္ Myanmar Baptist Churches Union တုိ႔သည္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ဦးေဆာင္ မႈျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။

      ထုိ႔အျပင္ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္ Help-Age International (Myanmar)ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီး က်ဳိက္လတ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ႀကီးေထာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ စုစုေပါင္း (၄၀)ရြာတြင္ ရပ္ရြာ အေျချပဳ သက္ႀကီး ရြယ္အုိေစာင့္ ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိပါ သည္။ အဆုိပါ ေက်းရြာ(၄၀)ရြာတြင္ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ားအား လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၿပီး သက္ႀကီးသူခ်င္း ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ (Older People Self-Help Groups- OPSHGs) ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

      ထုိ႔အျပင္ Help-Age International (Myanmar) ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာ(၁၅)ရြာ၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး အရာေတာ္ၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ(၁၅)ရြာ တုိ႔တြင္ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ားအတြက္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။