ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး အမ်ိဳးသမီးတန္းတူညီမွ် ျဖစ္မႈႏွင့္ ဖြံ႕တုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကမာၻ႕ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီရင္ခံစာ(၂၀၁၂) မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနား သုိ႕ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၈)ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ယေန႕နံနက္(၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဟုိတယ္ဇုန္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကမၻာ႕ဘဏ္မွ ျပဳစုထုတ္ေ၀  ထားသည္႕ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမွ် ျဖစ္မႈႏွင့္ ဖြံ႕တုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကမၻာ့ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီရင္ခံစာ (2012) (Gender and Development Report 2012 by World Bank) မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနား သုိ႕ တက္ေရာက္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္နုိင္ငံ အျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ အာဆီယံအမ်ိဳးသမိးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ အာဆီယံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီတုိ႕၏ တက္ၾကြေသာ အဖြဲ႕၀င္ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အရး အျပည္႕အ၀ ရရွိခံစားနုိင္ေရးအတြက္ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၁၂ ) (National Strategic plan for advancement Of Women- NSPAW) ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေရးဆြဲနုိင္ခဲ႕ျပီးျဖစ္သျဖင့္ မၾကာခင္မိတ္ဆက္ ျဖန္႕ခ်ီမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၀န္ၾကီးဌာနမွဦးေဆာင္၍ အမ်ိဳးသမီးအေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႕ ႏွင့္(၉၈)ဖြဲ႕ ပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတန္းတူ ညီမွ်ျဖစ္ေရး ကြန္ယက္အဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ (Violence against women Law) ကုိ ေရးဆြဲ လ်က္ရိွ ပါ ေၾကာင္း  ၊ အစီရင္ခံစာမွာပါရွိေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္ ၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ၀န္ၾကီးဌာနမွေရးဆြဲလ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္မွ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဘက္စုံဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားမွာ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ႕ပါသည္။

    အစီအစဥ္အရ  ကမၻာ့ဘဏ္ညွြန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Kanthan Shankar မွ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမွ်ျဖစ္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကမၻာ့ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၂) အေၾကာင္းရွင္းလင္း ေျပာၾကားပါသည္။

    ယင္းအစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႕ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ေဒၚစုစုလႈိင္၊ ညွြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာနုိင္ငံ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းႏွင့္ က်ား/မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ယက္ (Gender Equality Network) မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း(၁၀၀) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter