သက္ႀကီးရြယ္အုိ မ်ားအတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ (Care giver) သင္တန္း(အခ‌ေပး)

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ သက္ႀကီးရြယ္အုိ မ်ားကိုျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား အ‌ေနျဖင့္ စနစ္တက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းပညာမ်ားကုိ ရရွိနုိင္ေစရန္ႏွင့္ သင္တန္း တက္ေရာက္သူ လူငယ္/လူရြယ္ မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သက္ႀကီးရြယ္အုိ မ်ားအတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ (Care giver) သင္တန္း (အခေပး)၊ အမွတ္စဥ္(၃)ကုိ သင္တန္းသားတစ္ဦး လ်ွင္ ၅၀၀၀၀ိ/-ႏႈန္းျဖင့္ ရန္ကုန္ျမဳိ႕၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေန႔ပုိင္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာ၌ (၃၀.၅.၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂၂.၇.၂၀၁၆)ထိ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

      သင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသူမ်ား ေလ်ွာက္ထားႏုိင္ပါသည္ -

          (က) အသက္(၁၈)နွစ္ျပည့္ၿပီး အနည္းဆုံး အေျခခံပညာ အလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ ျမင္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။ 

          ( ခ) က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းအား စိတ္ပါ၀င္စားသူ ျဖစ္ရမည္။

          ( ဂ) သင္တန္းမွခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားအား လုိက္နာၿပီး အခ်ိန္ျပည့္ သင္တန္း တက္ေရာက္နုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

      သင္တန္းကာလ(၈)ပတ္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေန႔ပုိင္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာ၊ အမွတ္(၆၄)၊ ကမၻာေအး ေစတီလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းေထာင့္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း- ၀၁ ၆၅၇၉၁၄/ ၀၁ ၆၅၇၀၁၃ သုိ့ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။

FacebookTwitter