ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး အား ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီနွင့္ လျခမ္းနီအသင္းမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ(၃) -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ေမခလာ ခန္းမတြင္ ေမလ ၃ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး အား UNOCHA မွ Head of Officeျဖစ္သူ Mr.Mark Cutts ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႔ ဆံုခဲ့ပါသည္။

      ထုိသို႔ ေတြ႕ဆံုရာ၌  သဘာ၀ေဘးသင့္ေဒသမ်ားျဖစ္ ၾကေသာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူညီမ်ားေပးသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ေဒသမ်ားသုိ့ သြားေရာက္နုိင္ေရးအတြက္ ၀န္ၾကီးဌာနမွ အျပည့္အ၀ ကူညီေပးျခင္း ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေရေဘး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ၀န္ၾကီးဌာနနွင့္ NGO, INGOမ်ား ပူးေပါင္း၍ သဘာ၀ေဘးတုန္႔ ျပန္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ျမန္ဆန္ သြက္လက္စြာ ေဆာင္ရႊက္ျခင္းကိစၥမ်ား၊ ထုိ႔အျပင္ ကမၻာ့ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းက်င္းပရျခင္း၏    ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းနွင့္ လက္ရိွအေျခအေနမ်ားကုိ UNOCHA မွ Head of OCHA Indonesia ျဖစ္သူ Mr.Oliv Lacey-Hall မွ ရင္းနွီး ပြင့္လင္းစြာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

      အလားတူ နံနက္(၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တႊင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအား UNDP မွ Country Director ျဖစ္သူ Mr. Toily Kurbanov ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႕မွ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

      ထုိသုိ့ ေတြံဆံုရာ၌ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ေရေဘးကိစၥတြင္ UNDP မွ အျပည့္အ၀ ကူညီသည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာနုိင္ငံ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး စီမံခ်က္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရႊက္ျခင္းကိစၥ၊ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ား စြမ္းရည္ျမင့္မားေရးအတႊက္ သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္းကိစၥ၊ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား ေပးျခင္းကိစၥမ်ား၊ သဘာ၀ေဘး ေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း လူငယ္သင္တန္းမ်ားတြင္ ပံ့ပုိးကူညီျခင္းကိစၥနွင့္ အေရးေပၚ အေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟုိဌာန အဆင့္ျမွင့္ တင္နုိင္ေရးအတြက္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရင္းနွီးပႊင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

      အလားတူ ညေန (၁၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအား အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီနွင့္ လျခမ္းနီအသင္းမ်ား ဖက္ဒေ‌ရးရွင္းမွ Regional Director  ျဖစ္သူ  Mr. Xaiver Castellanos ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု ခဲ့ပါသည္။

      ထုိသုိ႕ ေတြ႕ဆံုရာ၌ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ သဘာ၀ေဘးဆုိင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ကိစၥမ်ား၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ေရေဘးတႊင္  ICRC မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈ ကိစၥမ်ားနွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္  ပ်က္စီး ယုိယြင္းေနမႈမ်ားအား ကူညီပံ့ပုိးေပးျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ အေရးေပၚ အေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟုိဌာနတြင္လည္း ကူညီပံ့ပုိးေပးေရးကိစၥမ်ားကုိ ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

FacebookTwitter