မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ားအားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိ ေျပာင္းလဲ ေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား အႏၲရာယ္ တားဆီး ကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖဲြ႔တြင္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းအဖဲြ႔ကုိ တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

 

ရည္ရြယ္ခ်က္

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ -

     (က)    ေဆးကုသ ခံယူၿပီးသူမ်ားအား မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစဲြမႈ ကင္းရွင္းၿပီး လူ႔အဖဲြ႔အစည္း အတြင္း ျပန္လည္ ေနထုိင္၀င္ဆန္႔ လာေစေရး အတြက္ လူမႈေရးကုိ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးရန္။

     ( ခ)    ေဆးကုသ ခံယူၿပီးသူမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္းစီ ကုိယ္ေရကုိယ္ေသြးနွင့္ ၀ါသနာထံုမႈ အေပၚမူတည္၍ ကုိက္ညီသည့္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား ေလ့က်င္႔ေပးရန္။

     ( ဂ)    "သင္ၾကားရင္း ကုန္ထုတ္၊ ကုန္ထုတ္ရင္း သင္ၾကား" ေဆာင္ပုဒ္နွင့္အညီ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ နုိင္သည္အထိ ေလ့က်င့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

     (ဃ)    ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးသည့္ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ မိမိဘ၀ မိမိရပ္တည္လာနုိင္ေစရန္။