ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာပင္မအေထာက္အကူျပဳဗဟိုဌာန

နိဒါန္း

၁။    ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ပင္မအေထာက္ အကူျပဳဗဟိုဌာနကို အမွတ္(၆၅)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ (၃.၆.၂၀၁၄) ရက္ေန႔မွစ၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္

၂။    ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ပင္မအေထာက္အကူျပဳဗဟိုဌာန (Central ECCD Resource Center) ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- 

   (က)  အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ ရန္ မူႀကိဳပညာေရးဆိုင္ရာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း              မ်ား၊   ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ပညာေပး သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ လက္စြဲစာေစာင္မ်ားတို႔ကို ျပဳစု၊ ထုတ္ေဝ၊ ျဖန္႔ခ်ီရန္၊ 

  ( ခ)   ေမြးစမွ (၅)ႏွစ္အ႐ြယ္ကေလးမ်ား၏  ကာယ၊    ဉာဏ၊   စာရိတၱ၊   စိတ္ဓာတ္၊ စိတ္ လႈပ္ရွားခံစားမႈ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊                ရသခံစားမႈစသည့္ အေျခခံေကာင္း မ်ား ရရွိေစရန္အတြက္  ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ဌာန၊  အဖြဲ႕အစည္း၊  လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက စံနမူနာျပ              အျဖစ္ ေလ့လာႏိုင္ေစရန္၊

(  ဂ)   ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ECCD ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္း ေကာက္ယူႏိုင္ရန္ႏွင့္  လိုအပ္ေသာ                    သုေတသနစစ္တမ္းမ်ား  ေကာက္ယူႏိုင္ရန္။    

လုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

၃။    ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ပင္မ အေထာက္ အကူျပဳဗဟိုဌာနတြင္ ေအာက္ပါဌာနခြဲ (၄)ခု ဖြဲ႕စည္း၍ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္-

    (က)    စီမံေရးရာဌာနခြဲ

    ( ခ)    နည္းပညာလုပ္ငန္းဌာနခြဲ

    ( ဂ)    သုေတသနလုပ္ငန္းဌာနခြဲ

    (ဃ)    ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းသ႐ုပ္ျပဌာနခြဲ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

၄။    ဌာနခြဲအလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မည့္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္−

(က)  စီမံေရးရာဌာနခြဲ ။   ပင္မအေထာက္အကူျပဳ ဗဟိုဌာနႀကီးတစ္ခုလုံး၏ ဝန္ထမ္း ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ ကိစၥ                                         ရပ္မ်ား၊ စီမံေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီမံေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ဆက္သြယ္                                        ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

(ခ)    နည္းပညာလုပ္ငန္းဌာနခြဲ။        လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ထြက္ရွိလာမည့္ ေရွးဦး အ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၊ ေရးဆြဲ ျပဳစုလွ်က္ရွိသည့္ မူဝါဒ၊ ျပဌာန္းထားသည့္ အသက္(၃)ႏွစ္ေအာက္ ကေလး သူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးလမ္းၫႊန္၊ မူႀကိဳသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၊ ဆရာ လမ္းၫႊန္မ်ား ႏွင့္အညီ Training Modules ႏွင့္ Training Design မ်ားအဆင့္အလိုက္ နည္းပညာ လုပ္ငန္းဌာနခြဲမွ ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလး သူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားက မိမိတို႔ တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္အလိုက္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ (အေျခခံ)သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ေလ့က်င့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အလိုက္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ရရွိထားေသာ  ဆရာ/ ဆရာမမ်ားအား Skill Testing  ျပဳလုပ္ရန္  Skill Testing အရည္အခ်င္း စစ္ေဆး ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ စစ္ေဆးကာ (အခေပး)ရက္တို မြမ္းမံသင္တန္း(၅)ရက္ ဖြင့္လွစ္ ၍ အဆင့္အလိုက္ အဆင့္မွီ သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း တို႔ ကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေဒသတြင္း   အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊ ညီလာခံမ်ား ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ား  ဦးေဆာင္စီစဥ္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သုေတသန လုပ္ငန္းခြဲမွ ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္မူတည္၍ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကို စနစ္တက် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားအားလုံး ဖတ္ရႈကိုးကား အသုံးျပဳ ႏိုင္ရန္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ဌာန ( ECCD  Resource  Centre )ကို ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ ထားရွိ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ပါ မည္။

(ဂ)    သုေတသနလုပ္ငန္းဌာနခြဲ ။          နည္းပညာလုပ္ငန္းဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း (Assessment)၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သုေတသန ( Survey & Research) ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိမႈ အေျခအေန အား ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားသည့္ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္အညီ ဖြင့္လွစ္ျခင္း ရွိ/မရွိ ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း ( Monitoring & Evaluation) ၊ ရရွိေသာရလဒ္   (Results & Outcomes) တို႔ကို နည္းပညာ လုပ္ငန္းဌာနခြဲသို႔ ေပးပို႔၍ ခ်ိတ္ဆက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ)    ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းသ႐ုပ္ျပဌာနခြဲ။     အသက္(၃)ႏွစ္ မွ(၅)ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမ်ားအား မွန္ကန္ေသာ ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပဳစု ပ်ိဳး ေထာင္ေရးနည္းစနစ္(Developmentally Child Care Appropriate Practices) မ်ားႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာဌာန (Early Childhood Care and Development Centre)တစ္ခုကို စံနမူနာျပ (Model Pre-School) အေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း

(၅)    ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ပင္မ အေထာက္အကူျပဳဗဟိုဌာန (Central Early Childhood Care and Development Centre) တြင္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အခေပးသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

၂၀၁၆-၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ အတြင္း ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလး သူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း

စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
၁။ ECCD Resource Centre တြင္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း

၁၈ႀကိမ္

၂၆ႀကိမ္

၁၆ႀကိမ္

၁၄ႀကိမ္
 

၇ႀကိမ္