ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ား ထိပ္သီးညီလာခံသုိ႔တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၈.၆.၂၀၁၉ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ၊ ၿဗဴႏုိေအးရီး(စ္)ၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဇြန္လ(၇)ရက္ေန႔က ဒုတိယအႀကိမ္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ား ထိပ္သီး ညီလာခံဒုတိယေန႔ အခမ္းအနားမ်ားျဖစ္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရးႏွင့္ ခြဲျခားမႈမရွိေရး၊ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားႏွင့္ မသန္စြန္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားခြဲျခားမႈမရွိဘဲ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား အတြက္ တရားမွ်တမႈလက္လွမ္းမီေရးစသည့္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ေနျပည္ေတာ္ ကေလးျပဳစုေရးဌာန အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းျခင္းလုပ္ငန္း လစဥ္အစည္းအေဝး က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၈.၆.၂၀၁၉ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည့္ ကေလးျပဳစုေရးဌာန(ေနျပည္ေတာ္) အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ေရး ေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ (၁၀:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးအစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေရးဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းမႈအား အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္းမီစြာျဖင့္ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ေခတ္မီအေဆာက္အဦျဖစ္လာရန္ ဝိုင္းဝန္း ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈကို အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ မျပတ္ႀကီးၾကပ္ရန္ အျပင္ နမူနာမ်ားကို ဓါတ္ခြဲခန္းသို႔ပို႔၍လည္းစစ္ေဆးရန္လိုပါေၾကာင္း စံခ်ိန္စံၫႊန္းကိုက္ညီဖို႔ ေျမျပင္၌ ႀကီးၾကပ္ ေနေသာ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာသည္ အခ်ိန္ျပည့္ႀကီးၾကပ္ရန္လိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ား ထိပ္သီးညီလာခံသုိ႔တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၇-၆-၂၀၁၉
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ၊ ၿဗဴႏုိေအးရီး(စ္)ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ(၆)ရက္ ေန႔မွ ဇြန္လ(၈)ရက္ေန႔အထိက်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ထိပ္သီး ညီလာခံ၏ ပထမေန႔ကုိ ဇြန္လ(၆)ရက္ေန႔က တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
အဆုိပါညီလာခံကုိ အာဂ်င္တီးနားသမၼတႏုိင္ငံအစုိးရ၊ ႏုိင္ငံတကာမသန္စြမ္းသူမ်ား မဟာမိတ္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လက္တင္အေမရိက မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းကြန္ရက္ တုိ႔ ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစုိးေအာင္ International Committee of the Red Cross(ICRC) ျမန္မာႏုိင္ငံဌာေနကုိယ္စားလွယ္အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၅.၆.၂၀၁၉ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစုိးေအာင္သည္ International Committee of the Red Cross(ICRC) ျမန္မာႏုိင္ငံဌာေန ကုိယ္စားလွယ္အား အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ယေန႔ညေနပုိင္း၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံပါ သည္။

ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ (UNSCR 1325)ႏွင့္ ဆက္စပ္ကုလသမဂၢ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၅-၆-၂၀၁၉
ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ (UNSCR 1325)ႏွင့္ ဆက္စပ္ ကုလသမဂၢဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Park Royal Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစုိးေအာင္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
ယေန႔အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီႏွင့္ UN Women တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး UNSCR 1325ႏွင့္ ဆက္စပ္ကုလသမဂၢ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယဝန္ႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ UNSCR1325 သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ ေဘဂ်င္းလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားေပၚ တြင္အေျချပဳကာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး UNSCR1325 အပါအဝင္ဆက္စပ္ ကုလသမဂၢ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ စုစုေပါင္း(၅)ခုရွိပါေၾကာင္း၊