မသန္စြမ္းမႈအဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း အစည္း အေဝးသို႔ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ဒုတိယဥကၠဌ(၁)၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္