ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဥေရာပသမဂၢ၏လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအထူးကုိယ္စားလွယ္အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၃-၆-၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ဥေရာပသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူး ကုိယ္စားလွယ္ Mr. Eamon Gilmore ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔က ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္(CRC)၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္(CEDAW)၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ (CRPD)ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္(ICESCR)စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးပင္မစာခ်ဳပ္ႀကီး(၄)ခုကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အတည္ျပဳ ပါဝင္ခဲ့သည့္ကိစၥမ်ား၊

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ေနာ္ေဝသံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၂-၆-၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ေနာ္ေဝသံအမတ္ႀကီး H.E. Ms. Tone Tinnes ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔က ယေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာ ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ၊ ေအာ္စလုိၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အဆုံးသတ္ေရး ႏုိင္ငံတကာညီလာခံအား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ကိစၥမ်ား၊

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ျပင္သစ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာေကာင္စီ၏ ဥေရာပႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ ဥကၠဌႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းအား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၁-၆-၂၀၁၉ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား ျပင္သစ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာေကာင္စီ၏ ဥေရာပႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာဥကၠဌႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း Mr. Jean-Marie Cambaceres ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔က ယေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ ပါသည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာေကာင္စီ၏ ဥေရာပႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေရးရာဥကၠဌႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း Mr. Jean-Marie Cambaceresႏွင့္ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္သူမ်ားလူ႔အခြင့္အေရး ျပည့္ဝစြာ ရရွိေရး အတြက္