ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ၏ (၁/၂၀၁၉) အစည္းအေဝးကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္း အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ေကာ္မတီဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္၍ ေဆြးေႏြးအမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉) တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉) ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းခန္းမ၌က်င္းပခဲ့ရာ ေကာ္မတီဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံကေလးမ်ားေန႔” အထိမ္းအမွတ္ အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၄)ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေမြးေန႔ျဖစ္ေသာ “ျမန္မာနိုင္ငံကေလးမ်ားေန႔” ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳ ေသာအားျဖင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္းရွိ ရင္ေသြးရတနာ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၊ ေတာ္၀င္ရတနာမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၊ နန္းထိုက္ရတနာ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းႏွင့္ သီရိရတနာမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတို႔မွ ရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ား စုေပါင္း၍ အမိႈက္ေကာက္ျခင္းႏွင့္ အမိႈက္ကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားကို တက္တက္ႂကြႂကြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ တပ္ကုန္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားနွင့္္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေဖာ္ေဆာင္ေရး အိမ္အေျချပဳ မိႈစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံခ်က္ မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနား က်င္းပ

ဇန္န၀ါရီ ၃၀၊ ေနျပည္ေတာ္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အိမ္အေျချပဳ မိႈစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံခ်က္ မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ M Gallery ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးလွသိန္းႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။