အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ အရည္အေသြး အေျချပဳ သုေတသန စာတမ္း အဆိုျပဳလႊာ မူၾကမ္း ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ -

     လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဟုိတယ္ဇုန္ရွိ အမရာဟုိတယ္​၌ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး အေျချပဳ သုေတသန စာတမ္း အဆုိျပဳလႊာ မူၾကမ္း ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ က်ား/မ ေရးရာ တန္းတူ ညီမွ်မႈကုိ တစ္ကမၻာလံုးက အာရံုစိုက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံ၊ အျခားေဒသမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကဲ့သုိ႔မဟုတ္ဘဲ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခြင့္အေရး မ်ားကုိ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ ရရွိခံစားလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊

မိတၳီလာၿမိဳ႕ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ေနထုိင္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သြားလာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္း

မိတၳီလာ -

    မိတၳီလာၿမိဳ႕ ယာယီကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အလွဴရွင္မ်ားက လွဴဒါန္းသည့္ ရွင္သန္သြားလာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာ ပစၥည္းမ်ားကုိ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္
ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစုိးၾကည္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားအေရာက္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ အား ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ၾကီး H.E Mr. Derek Mitchell လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္ -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ အား ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ၾကီး H.E Mr. Derek Mitchell ႏွင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ တည္ျငိမ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ ဗ်ဴရိုမွ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴး Mr. Frederrick Durie Barton ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ုသည္ ယေန႔ နံနက္ပုိင္း (၁၁း၀၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးရံုး၊ ေမခလာ ခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ အား Thailand Culinary Academy မွ Founder Chairmen, Mr. Willment Leong ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ(၁)ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္  အား Thailand Culinary Academy  မွ Founder Chairmen, Mr. Willment Leong ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ယေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးရံုး၊ ေမခလာ ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ၾသစေၾတးလ် သံအမတ္ႀကီး H.E. Bronte Moules ႏွင့္ အဖြဲ႕အား ေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ(၃)ရက္ -

     လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အတူ ဧျပီလ (၃)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးရံုး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေမခလာ ခန္းမ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ၾသစေၾတးလ် သံအမတ္ႀကီး H.E. Bronte Moules ႏွင့္ အဖြဲ႕အား ေတြ႕ဆံုၿပီး၊ ကေလးသူငယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး က႑ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး နည္းပညာႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊