လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

သင္တန္းေက်ာင္းအေျချပဳေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း ၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားအတြက္ လူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္း (၁၀)ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္၍ မိမဲ့၊ဘမဲ့၊မိဘမဲ့၊ခိုကိုးရာမဲ့ကေလးမ်ား၊ ေလလြင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ လမ္းေပၚေနကေလးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္တရား႐ုံးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္၍ အက်င့္ စာရိတၱျပဳျပင္ရန္ ပို႔အပ္လာေသာကေလးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ တရား႐ုံးတြင္ ျပစ္မႈရင္ဆိုင္ဆဲ ကေလးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ အရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သူမ်ား အား လက္ခံ၍ အေျခခံစားဝတ္ေနေရး ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္း၊ အက်င့္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ အတန္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားႏိုင္ ေရးအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားရရွိေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ကေလးသူငယ္ (၁၅၉၀)ဦး ကို လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။