လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

     လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားေဆာင္ ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လူငယ္မ်ား ေလလြင့္မႈကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အားလပ္ခ်ိန္ကို အက်ိဳးရိွစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတြင္ လူငယ့္ရိပ္သာ(၇၀)ခုကို ဖြင့္လွစ္၍ လူငယ္ေပါင္း (၇၅၈၉)ကို ပါ၀င္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိ္ဳးေၾကာင့္လူမႈေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မည့္သူ မရွိေသာ ကေလးမ်ားအား ေမြးစမွ အသက္(၈)ႏွစ္အရြယ္အထိ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရရွိေစေရး အတြက္ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ  ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ ပံုမွန္မိသားစုအတြင္း ႀကီးျပင္းလာႏိုင္ရန္အတြက္ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မိဘမ်ားအား ေမြးစားခြင့္ေပးျခင္း၊ မူလတန္း ပညာေကာင္းမြန္စြာ သင္ၾကားႏိုင္ေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

မူဝါဒအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း

     မူႀကိဳပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ မူႀကိဳအရြယ္ကေလးမ်ား ဘက္စုံဖြံံ႕ၿဖိဳးေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ရိုးမာတိကာ(Pre-School Curriculum and Syllabus)၊ (၃)ႏွစ္ မျပည့္မီ ကေလးမ်ား  ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးလမ္းညႊန္ ( Guideline of Caring for Children under Three Years Old) ႏွင့္ မူလတန္းႀကိဳအရြယ္ ( ၃ႏွစ္မွ၅ႏွစ္ ) ကေလးမ်ား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆရာ့လမ္းညႊန္ ( Teacher's Guide on Pre-School Curriculum ) တို႔ကို ေရးသားျပဳစုျဖန္႕ေ၀ ခဲ့ပါသည္။ ယင္းစာအုပ္မ်ားသည္ မူလတန္းႀကိဳပညာေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လက္ကိုင္ျပဳရမည့္ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ပါ၍ ထုတ္ေဝရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

     ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကမူလတန္း ႀကိဳေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ ဆရာမမ်ားအား အရည္အေသြး  ျပည့္မီေစေရးအတြက္ ေစတနာ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ဆရာမမ်ား/ တာ၀န္ခံမ်ားသင္တန္း၊ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္း၊  ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာသင္တန္း၊ မိဘရပ္ရြာအသိပညာေပး သင္တန္းမ်ားကိုလည္း လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္စပ္ေန ေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ UNICEF ၊ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွနည္းျပမ်ားျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္းအတတ္သင္ သိပၸံေက်ာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ ႀကီးအသီးသီးတြင္ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

    ထို႕အျပင္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လည္း ေစတနာ့၀န္ထမ္း မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္္ျခင္း၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုသို႕အသိပညာေပးျခင္း၊ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းတို႕ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ရပ္ရြာအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား

ယင္းသို႔ဌာနအေျချပဳ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရုံမွ်ႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား အားလုံး၏ ဘက္စုံဖြံျဖိဳးေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိႏိုင္သျဖင့္ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ အသက္ (၃)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ကာယ၊ ဥာဏ ၊ စာရိတၱ၊ စိတ္ခံစားမႈ ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ က်န္းမာေရးအစရွိသည့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရရွိေစေရးကို ရပ္ရြာအတြင္းရွိ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ပးႏိုင္ေရးအတြက္ မိခင္၀ိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို UNICEF ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အသီးသီး၏ ၿမိဳ႕နယ္(၁၉)ခုတြင္ မိခင္၀ိုင္းေပါင္း(၁၉၀) ကိုဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ သက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာညီလာခံ

         ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ-ကုိရီးယား အိမ္တုိင္ရာေရာက္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ ေရးအစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသျဖင့္ ၂၀၁၀ခုနွစ္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ၊ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ ညီလာခံတြင္ Help Age International မွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္း တင္ျပခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးရံုးမွ တဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးသို႔ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးမွ ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆီဒိုနား ဟိုတယ္တြင္ ေမလ (၇) ရက္မွ  (၁၂) ရက္ေန႔အထိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ(၂၈)ႏိုင္ငံမွ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္သက္ႀကီး ရြယ္အို စုစုေပါင္း (၁၂၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔က်င္းပျခင္း

    ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၏ (၅၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံမွ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ (၃၅)ႀကိမ္ေျမာက္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္တို႔၏ ေထာက္ခံခ်က္ မ်ားအရ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေကာင္စီသည္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၁)ရက္ ေန႔တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၇/ ၁၈ ျဖင့္    “  International Years of Older Persons towards a society for all ages  ”   ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္ကုိ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားႏွစ္နွင့္ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔ကို အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ရိပ္သာအေျချပဳသက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

    ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မိသားစု စုေပါင္း ေနထုိင္သည့္ စနစ္ကုိ ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက လုိက္နာ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ဘုိးဘြားရိပ္သာ ထူေထာင္ၿပီး ခုိကုိးရာမဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းကုိ ၁၉၁၅ခုႏွစ္တြင္ ပုိးကုန္သည္ ေဒၚဦးဇြန္းမွ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕တြင္ မင္းကြန္း ဘုိးဘြားရိပ္သာ စတင္ တည္ေထာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တည္ေထာင္ေသာ ဘုိးဘြားရိပ္သာ ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ ရွိၿပီး ဘုိးဘြားေပါင္း (၃၀၀၀)ေက်ာ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ ျပဳရန္ တင္ျပလာေသာ ဘုိးဘြား ရိပ္သာမ်ားကုိ စိစစ္၍ အသိအမွတ္ျပဳကာ အဆင့္(၃)ဆင့္ ခြဲ၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပံ့ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။