ဌာနအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား

     လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးျပဳစုေရးဌာန (၂)ခု၊ ေန႕ကေလးထိန္းဌာန(၃၂)ခု၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း(၁၀)ေက်ာင္းကို ဌာနအေျချပဳကေလး သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

     ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာအရ မိဘမ်ားသည္သားသမီးမ်ားအား ရင္အုပ္မကြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ လာခဲ့ရာ ေျပာင္းလဲလာေသာ စီးပြားေရးစနစ္အရ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုပ္ဝင္ေရာက္မႈႏႈန္း တိုးတက္လာၿပီး အိမ္တြင္ မိမိတို႔၏ကေလးမ်ားအား အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိလာရပါသည္။

အာဆီယံ-လူငယ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

    လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ အာဆီယံ-လူငယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမွာ ဗဟိုခ်က္လုပ္ငန္း တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ပါသည္။ အာဆီယံ-လူငယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ အာဆီယံ-လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရရိွေစရန္၊ အာဆီယံ-လူငယ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္  အာဆီယံ လူငယ္ထုအတြင္း  မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး တတ္ေစရန္ႏွင့္ အာဆီယံလူငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းလူငယ္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
    အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရရိွေစရန္၊ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား လူငယ္ထု၏ စြမ္းအားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လူငယ္ဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၌ ပံုမွန္က်င္းပလ်က္ ရိွပါသည္။ အာဆီယံလူငယ္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကို  အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ (၂)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အလွည့္က် လက္ခံက်င္းပ လ်က္ရိွရာ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွႀကီးမ်ားက ပံုမွန္တက္ေရာက္ လ်က္ရိွပါသည္။

အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္း

      အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြး လုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္း (၇)ေက်ာင္းရွိပါသည္။

တည္ေနရာ
    ျမစ္ၾကီးနား၊ မႏၱၱေလး၊ ဇီးပင္ၾကီး၊ ေတာင္ငူ၊ ရန္ကုန္၊ ေမာ္လျမိဳင္ႏွင့္ ပုသိမ္ျမိဳ႕တို႕တြင္ တည္ရွိပါသည္။


သင္တန္းသားလက္ခံျခင္း
    ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင္တန္းသား အမ်ိဳးအစားမ်ားကို လက္ခံပါသည္-
    (က)   ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။
    (ခ)    အသက္ (၁၆)ႏွစ္မွ (၄၅)ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
    (ဂ)    မိဘႏွစ္ဦးစလံုး ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။
    (ဃ)   ျမန္မာစာ ေရးတတ္/ ဖတ္တတ္ရမည္။
    (င)    ေက်ာင္းစည္းကမ္း တိက်စြာ လိုက္နာရမည္။


သင္တန္းအေရအတြက္ 
    တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၇) ၾကိမ္ ဖြင့္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးေက်ာင္းမ်ားဌာနစု(၂)

    အမ်ိဳးသမီးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန (၂)ခုရွိပါသည္။


တည္ေနရာ
    ရန္ကုန္(တြံေတး)ႏွင့္ မႏၱၱေလးျမိဳ႕တို႕၌ တည္ရွိပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း

အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း (၄)ေက်ာင္း ရွိပါသည္။

တည္ေနရာ
    ရန္ကုန္၊ မႏ ၱေလး၊ ျမိတ္ႏွင့္ က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕တို႕၌ တည္ရွိပါသည္။

အမ်ိဳးသမီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာနမ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံံံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (၂)ရွိပါသည္။


တည္ေနရာ
           ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱၱေလးျမိဳ႕တို႕၌ တည္ရွိပါသည္။

လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

     လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားေဆာင္ ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လူငယ္မ်ား ေလလြင့္မႈကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အားလပ္ခ်ိန္ကို အက်ိဳးရိွစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတြင္ လူငယ့္ရိပ္သာ(၇၀)ခုကို ဖြင့္လွစ္၍ လူငယ္ေပါင္း (၇၅၈၉)ကို ပါ၀င္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္

မူလတန္းႀကိဳအရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏  ကာယ၊ဥာဏ၊စာရိတၱႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္နွင့္အညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပး၍ ဘဝတစ္သက္တာ အေျခခံေကာင္းမ်ားျဖင့္ မူလတန္းဝင္ေရာက္ႏိုင္ ေစေရးလ့က်င့္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္။ ေန႕စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားကို ေန႕စဥ္ နံနက္(၉း၃၀)နာရီမွ ညေန(၁၅း၃၀)နာရီထိ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေပးလွ်က္ရွိပါသည္ -

ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိ္ဳးေၾကာင့္လူမႈေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မည့္သူ မရွိေသာ ကေလးမ်ားအား ေမြးစမွ အသက္(၈)ႏွစ္အရြယ္အထိ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရရွိေစေရး အတြက္ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ  ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ ပံုမွန္မိသားစုအတြင္း ႀကီးျပင္းလာႏိုင္ရန္အတြက္ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မိဘမ်ားအား ေမြးစားခြင့္ေပးျခင္း၊ မူလတန္း ပညာေကာင္းမြန္စြာ သင္ၾကားႏိုင္ေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

မူဝါဒအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း

     မူႀကိဳပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ မူႀကိဳအရြယ္ကေလးမ်ား ဘက္စုံဖြံံ႕ၿဖိဳးေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ရိုးမာတိကာ(Pre-School Curriculum and Syllabus)၊ (၃)ႏွစ္ မျပည့္မီ ကေလးမ်ား  ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးလမ္းညႊန္ ( Guideline of Caring for Children under Three Years Old) ႏွင့္ မူလတန္းႀကိဳအရြယ္ ( ၃ႏွစ္မွ၅ႏွစ္ ) ကေလးမ်ား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆရာ့လမ္းညႊန္ ( Teacher's Guide on Pre-School Curriculum ) တို႔ကို ေရးသားျပဳစုျဖန္႕ေ၀ ခဲ့ပါသည္။ ယင္းစာအုပ္မ်ားသည္ မူလတန္းႀကိဳပညာေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လက္ကိုင္ျပဳရမည့္ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ပါ၍ ထုတ္ေဝရျခင္းျဖစ္ပါသည္။