(၇၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ပါဝင္တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၉.၁၀.၂၀၁၉
    (၇၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR)၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ အေဆာက္အဦး Assembly Hallတြင္ (၇.၁၀.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
     ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ကုလသမဂၢဒုတိယအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ Ms. Amina J. Mohammed ႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးျဖစ္သူ Mr. Filippo Grandi တို႔က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ (၇.၁၀.၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွ (၁၁.၁၀.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ အထိ (၅)ရက္ၾကာ က်င္းပမည့္အစည္းအေဝးအတြင္ ႏိုင္ငံမဲ့ျခင္းဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အေထြေထြေဆြးေႏြးျခင္းက႑တြင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက ႏိုင္ငံအလိုက္တင္ျပျခင္း၊ Nansen ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ သီးျခားေဆြးေႏြးပြဲ (side event) အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
     ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက (၈.၁၀.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တင္ျပခ်က္ကို ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တင္ျပခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ (၁၉၅၄)ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ား၏အဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္(၁၉၆၁)ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမဟုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အေျခခံ၍ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ (The Global Compact on Migration ) ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈစာခ်ဳပ္ႏွင့္ UNHCR မွ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ  ( I Belong Campaign) ကို ေထာက္ခံပါေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ေမလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမဲ့မႈဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္အစည္းအေဝးအတြက္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ အႀကိဳညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကိုလည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)ခန႔္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈကို ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွသည္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသည္မွာ ကာလမၾကာေသးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အစိုးရ၏အဓိကဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား အဆုံးသတ္ႏိုင္ပါက ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ေနရပ္စြန႔္ခြာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ (၁၉၈၂)ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ အေထာက္အထားမဲ့သူမ်ားကို National Verification Card (NVC)ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ယင္း NVC ကတ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ က်င့္သုံးေနေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ NVC သည္ ႏိုင္ငံသားေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ လမ္းေၾကာင္းအစ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ လူမ်ိဳး၊ဘာသာ၊ က်ား/မ မေ႐ြး ေမြးဖြားသည့္ကေလးအားလုံး အတြက္ ေမြးစာရင္းရရွိေရးကို အာမခံခ်က္ ေပးထားပါေၾကာင္း၊ “မည္သည့္ကေလးမွ မက်န္ရစ္ေစရ” (No child left behind) ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံအဝွမ္း ေမြးစာရင္းရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေဝးလံေသာေဒသမ်ားသို႔ ေ႐ြ႕လ်ားအဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္၍ ေမြးစာရင္းထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသကဲ့သို႔ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အခ်ိဳ႕အတြက္လည္း အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ အခမဲ့ ေမြးစာရင္းႏွင့္ ေသစာရင္း ေလွ်ာက္ထားမႈ စီမံကိန္းမ်ား စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ႏွင့္ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ARSA တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာသြားသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အသင့္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေကာ့ဘဇားသို႔ ေနရပ္စြန႔္ခြာသြားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားအဆင့္အတန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔အားလုံးအား ႏိုင္ငံမဲ့ဟု သတ္မွတ္၍ မရပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔ထဲတြင္ မည္သည့္အေထာက္အထားမွ် မရွိပါက NVC ကတ္ ဦးစြာကိုင္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ NVC ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ရးေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္တြင္ လူမႈေရးအရ အဟန႔္အတားမ်ားရွိသည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လ်စ္လ်ဴ မရႈပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ အသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လူမႈသဟဇာတျဖစ္ေရး ႀကိဳးပမ္း‌ ေနပါ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးသည္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေကာ့ဘဇားသို႔ (၃) ႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး NVC ကိုင္ေဆာင္ျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဆာင္႐ြက္ထား ရွိမႈမ်ားကို ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအား ရွင္းျပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီထားသည့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျဖည့္စြက္ရမည့္ ပုံစံမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားသည္ ေကာ့ဘဇားရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ မေရာက္ရွိသည္ကို ယင္းခရီးစဥ္တြင္ သိရွိခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ NVC ကိုင္ေဆာင္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားပါဝင္သည့္ သတင္းလႊာမ်ားကို ေနာက္ခရီးစဥ္တြင္ ျဖန႔္ေဝခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၎စခန္းမ်ားတြင္ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ေရး မေအာင္ျမင္ေအာင္ ဟန႔္တားေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားရွိသည္ကို သတိျပဳမိပါေၾကာင္း၊ အဟန႔္အတားမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေကာ့ဘဇားမွ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူ (၃၀၀)ေက်ာ္သည္ ၎တို႔၏ သေဘာဆႏၵအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေကာ့ဘဇားရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာလိုသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ (၄၀၀)ေက်ာ္ကို ျပန္ခြင့္ ျပဳသင့္ပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိသကဲ့သို႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္း (UEHRD)အရလည္း ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံ အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္(UNDP)ႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR)တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ေရးထိုးထားေသာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာအရ ထိေရာက္မႈ ျမန္ဆန္သည့္ စီမံကိန္း (၃၄)ခု ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သူမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို UNHCRႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာကို အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္၍ ေဒသအလိုက္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ အကူးအ‌ေျပာင္းကာလတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရပါ‌‌ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးသည္ ရႈပ္ေထြးေသာစိန္ေခၚမႈ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ျပႆနာသည္ ကိုလိုနီေခတ္မွစ၍ အျမစ္တြယ္လာၿပီး ထိလြယ္ရွလြယ္သျဖင့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုတည္းအျဖစ္ သီးျခားစဥ္းစား၍ မရပါေၾကာင္း၊ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ခ်ဥ္းကပ္ရႈျမင္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ လူမႈအသိုက္အဝန္းအားလုံး၏ အသံကို နားေထာင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရရွည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိေစေရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္႐ြက္ေန ပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ဆႏၵရွိၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ဘဝရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ လက္ေတြ႕က်ေသာ ကူညီမႈႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ပါ‌ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။ အစည္းအေဝးသို႔ UNHCR အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးကို ေအာက္တိုဘာလ (၁၁)ရက္ေန႔အထိ ဆက္လက္က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား