ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ေရာက္ရွိေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ဂ်ီနီဗာ၊ ၁၀.၁၀.၂၀၁၉
     ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာလ (၇)ရက္မွ (၁၁)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ‌ ေနေသာ အႀကိမ္(၇၀)ေျမာက္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR)၏ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ေနသည့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္စဥ္ကာလအတြင္း ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီဥကၠဌတို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
     (၈.၁၀.၂၀၁၉)ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးျဖစ္သူ Mr. Filippo Grandi ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးသည္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားစြာ ေဆာင္႐ြက္ ထားပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိၿပီး ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရရွည္ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ UEHRD စီမံကိန္းေအာက္တြင္ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕(၁၀)ဖြဲ႕ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ UNDP ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပူးတြဲဆန္းစစ္ခ်က္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ နယ္ပယ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ထားရွိမႈ၊ အာဆီယံကလည္း ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ထားရွိမႈ၊ "ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ" ကို အတည္ျပဳထားရွိမႈ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ Mr. Filippo Grandi ကလည္း ေမလအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားကိုျမင္ရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေရးႀကီးဆုံးႏွင့္ အျမန္ေဆာင္႐ြက္သင့္ သည္မွာ ေကာ့ဘဇားရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔သြားေရာက္၍ သတင္းမွန္မ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသင့္ပါ ေၾကာင္း၊ ရခိုင္အေရးမွာ အေတာ္ရႈပ္ေထြးပါေၾကာင္း၊ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံ ေရာက္ေနသူမ်ားနည္းတူ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားကိစၥကိုလည္း အေလးထား ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ UNDP ႏွင့္ UNHCR တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာအတိုင္း ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ သင့္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အႀကဳံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
     (၉.၁၀.၂၀၁၉)ေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ ( ICRC )၏ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ Mr. Peter Maurer ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ေရး ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈ ( Red Cross Movement )ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိလုံၿခဳံေရးအေျခအေနအရ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကဳံေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ယမန္ေန႔ကပင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ရလဒ္ေကာင္းမ်ားေပၚထြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း လူသားခ်င္းစာနာ ကူညီမႈ လုပ္ငန္းအတြက္ ICRC ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးအတြက္ "ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ"အရ ျပည္နယ္အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ားကို အသိေပး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ICRC၏ ဥကၠဌ Mr. Peter Maurer ကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ႀကဳံေနရျခင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ညႇိႏႈိင္းရရွိခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕တစ္ဆင့္ခ်င္းတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ICRC အေနျဖင့္ မိုင္းအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အသိပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ အထူးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လိုပါသျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးေဆာင္႐ြက္လိုပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ လက္ခံေရးတြင္ ICRC အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ အသင့္ရွိပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
     (၉.၁၀.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Ms. Mami Mizutori ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္‌ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ဆန္ဒိုင္းမူေဘာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာကို ယမန္ႏွစ္က တင္သြင္းႏိုင္မႈ၊ အစီရင္ခံစာျပဳစုရာတြင္ လိုအပ္‌ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဆန္ဒိုင္းမူေဘာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းပညာအကူအညီေပးအပ္ျခင္းကို ေက်းဇူး တင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းအတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕အားေ႐ြးခ်ယ္ထားရာ မြန္ျပည္နယ္တြင္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးတြင္ လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ား ကူညီေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။ Ms. Mami Mizutori ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆန္ဒိုင္းမူေဘာင္၏ Target E အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္‌ေၾကာင့္ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ မူဝါဒလမ္းစဥ္ ထူေထာင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္းသိရ၍ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဘးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား