လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွက်င္းပခဲ့သည့္ Gender ၊ CEDAW၊ UNSCR 1325 အသိပညာေပး Online သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း (ေနျပည္ေတာ္)

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္‌ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဉီးစီးဌာနသည္ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ Gender, CEDAW, NSPAW,  UNSCR 1325 online အသိပညာေပးသင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ  လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို  အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ဒုတိယညႊန္ ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာနသည္ ကေလးသူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီး၊ သက္ႀကီးရြယ္အို၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစသည့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ (Joint Communique on Prevention and Response to Conflict Related Sexual Violence)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ရြယ္မ်ားအေပၚ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဉပေဒ(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲျခင္း၊ တစ္ေနရာတည္းမွာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ နိုင္သည့္စင္တာ (OSWSC)မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊  Help Line ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အားလုံးအက်ဳံးဝင္ လက္လွမ္းမီေစေရးအတြက္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ သာမက Viber Message ပို႔ျခင္း၊ Helpline-DSW Facebook Page Messenger မွတဆင့္ Message ေပးပို႔တိုင္ၾကား နိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေစရန္ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြး လုပ္ငန္းပညာ သင္ေက်ာင္း (၁၁)ေက်ာင္း၊ လူမႈေရးအရအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေစာင့္ေရွာက္ မႈလိုအပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (၂)ခု၊ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ ပညာသင္ေက်ာင္း (၄)ခုႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (၁)ခုတို႔ကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ယခုသင္တန္း တက္ေရာက္ၾကသည့္ ‌အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သင္တန္းသား/သူမ်ားမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေဒသအသီးသီးမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ယခုထက္ပိုၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ သင္တန္းသား/ သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေလ့လာရသမၽွ ဗဟုသုတမ်ားကို မိမိတို႔အဝန္းအဝိုင္း အတြင္း ထပ္ဆင့္မၽွေဝေပးျခင္း၊ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ကူညီကာကြယ္ညႊန္းပို႔ေပးျခင္း၊ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း က်ား၊မေရးရာအား ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးရရွိမႈ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ နိုင္ငံျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
    သင္တန္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ သင္တန္းသား/သူ (၃၆)ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကၿပီး သင္တန္းကာလမွာ (၁၂.၁.၂၀၂၂)ႏွင့္ (၁၃.၁.၂၀၂၂)ရက္ေန႔အထိ (၂)ရက္တာ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။
 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား