အမိ်ဳးသမီးမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာအမိ်ဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၃-၂၀၂၂)နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕(၄)ဖြဲ႔မ်ားမွ Chair, Co-chairမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ေမလ ၂၂ရက္            (၂၁.၅.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ေန႔လည္(၁၃း၀၀)နာရီမွညေန(၄း၄၅)နာရီအထိလူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊၀န္ႀကီး ရံုးစုေပါင္းခန္းမ၌အမိ်ဳးသမီးမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာအမိ်ဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၃-၂၀၂၂)နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕(၄) ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ Violence Against Women Technical Working Group, Gender Mainstreaming Technical Working Group , Women  Participation Technical Working Group, Women Peace and Security Technical WorkingGroupအဖြဲ႔မ်ားမွ Chair, Co-chairမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကိုတက္ေရာက္သူ(၂၈)ဦးျဖင့္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာေဆာင္ရြက္မည့္ဦးစားေပးေရွ႔လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ပါ သည္။