ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥအေရးေပၚေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ျခြင္းခ်က္အစီရင္ခံစာေရးသားေရးအတြက္ ညိွႏိွဳင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ၊၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ရက္

(၂၃.၅.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊နံနက္(၀၉း၃၀)နာရီမွ (၁၁း၃၀)နာရီအထိ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ (UN Convention on the Elmination of all forms of Discrimination Against Women UNCEDAW)ေကာ္မတီမွေပးပို႔လာေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥအေရးေပၚေ မးျမန္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ျခြင္းခ်က္အစီရင္ခံစာေရးသားေရးအတြက္ညိွႏိွဳင္းအစည္းအေ၀းကိုဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွတာ၀န္ရိွသူ(၃၀) ဦးျဖင့္ က်င္းပျပလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ အစီရင္ခံစာျပဳစုေရးသားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည္မ်ားအမွာစ ကားေျပာၾကားျခင္း၊ တက္ေရာက္လာသူတာ၀န္ရိွသူုမ်ားမွလိုအပ္သည္မ်ားျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ အၾကံျပဳတင္ျပျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ရရိွလာမည့္ အၾကံျပဳခ်က္သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီအစီရင္ခံစာ အားျပန္လည္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး ေနာက္ UNCEDAW ေကာ္မတီသို႔ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင့္တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။