လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနခြဲ (Social Protection Division)

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနခြဲ (Social Protection Division)

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္၎တို႔မွေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္ မ်ားအားေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္အစီအစဥ္ (Maternal and Child Cash Transfer)
၁။    ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ႏွင့္၎တို႔မွေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလး သူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ကို ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ မ်ားတြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ၎ အစီအစဥ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လူ႔ဘဝအစရက္(၁၀၀၀)အတြင္း အာဟာရဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အျပည့္အဝရရွိႏိုင္ၿပီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္ခႏၶာကိုယ္ ေကာင္းစြာဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။    ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔တြင္ေမြးဖြားေသာ ကေလးသူငယ္ မ်ားႏွင့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအားလုံးကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွစတင္၍ တစ္လ လွ်င္ (၁၅၀၀၀) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။ နာဂကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁)ရက္ေန႔တြင္ေမြးဖြားေသာ ကေလး သူငယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္မိခင္မ်ားအားလုံးကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွစတင္၍ တစ္လလွ်င္ (၁၅၀၀၀)က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ သုံးလတစ္ႀကိမ္ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁)ရက္ေန႔ တြင္ေမြးဖြားေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအားလုံးကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ LIFT(UNOPS) Fund မွ (၂)ႏွစ္ အတြက္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရ budget ျဖင့္ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ budget ျဖင့္ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိပါသည္။
၄။    ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအျပင္ အာဟာရႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကိုလည္း လစဥ္ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ အသိပညာေပးပိုစတာမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ သတင္းစာ၊ FM ေရဒီယိုႏွင့္ TV channel မ်ားမွတဆင့္ အစီအစဥ္အားအသိေပးျခင္း၊ အာဟာရႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအမူအက်င့္ေျပာင္းလဲေရး အသိပညာေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါသည္။
၅။    ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားတြင္ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ေထာက္ပံ့ၿပီးစီးခဲ့မႈမ်ားမွာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ပၪၥမအႀကိမ္ေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ(၁၈၃၁၀)ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ (၂၄၆၀.၂၂၅)က်ပ္သန္းအား လည္း ေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တတိယအႀကိမ္ေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ (၅၆၅၆၀)ဦးအား ေထာက္ပံ့ေငြ (၆၉၃၁.၅၄၅)က်ပ္သန္းအားလည္းေကာင္း၊ နာဂကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ တတိယအႀကိမ္ေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ (၂၃၇၀)ဦးအား ေထာက္ပံ့ေငြ (၂၂၆.၅၄၅)က်ပ္သန္း ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ကယားျပည္နယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ လည္း ေကာင္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။
 လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ UNOPS (United Nations Office for Project Services)(LIFT Fund) တို႔ ၉.၃.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ MOA ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

အသက္(၉၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္
    ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ အသက္(၉၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို မ်ားအား တစ္ဦးတစ္လလွ်င္ ၁၀၀၀၀/-(က်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္း)ျဖင့္ သုံးလလွ်င္တစ္ႀကိမ္လူမႈေရး ပင္စင္ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊  ပထမသုံးလပတ္(ဧၿပီ၊ေမ၊ဇြန္) အတြင္း ဘိုးဘြား(၃၅၄၀၅)ဦးအား လည္းေကာင္း ၊ ဒုတိယသုံးလပတ္ (ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာ)အတြင္း ဘိုးဘြား (၃၉၁၆၆)ဦးအား လည္းေကာင္း ၊ တတိယသုံးလပတ္ ( ေအာက္တိုဘာ၊ ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ)အတြင္း ဘိုးဘြား (၄၀၈၇၂)ဦးအား လည္းေကာင္း ၊ စတုတၳသုံးလပတ္ (ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ မတ္)အတြင္း ဘိုးဘြား (၄၀၉၀၉)ဦး အား လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ရန္ပုံေငြမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၆၉၀.၅၆ သန္း ေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ကူးေျပာင္းကာလ ပထမသုံးလပတ္(ဧၿပီ၊ေမ၊ဇြန္)အတြင္း ဘိုးဘြား (၄၁၇၁၁)ဦးအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၅၁.၃၃၀ သန္း ခြဲေဝခ်ထားေပးခဲ့ပါသည္။
    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ အသက္(၉၀)ႏွစ္မွ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သို႔ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြ တစ္ဦးတစ္လလွ်င္ ၁၀၀၀၀/- မွ ၁၅၀၀၀/-သို႔ တိုးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ခန္႔မွန္းဘိုးဘြားဦးေရ(၁၄၀၀၀၀)ဦးရွိပါသည္။