ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းဝ ေက်းရြာရွိ မီးေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေတြ႕ဆံုအားေပး၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေထာက္ပံ့ကူညီ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္

ဖ်ာပံု၊ ဇန္နဝါရီ ၆

          လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒးဒလူေက်းရြာအုပ္စု၊ ေခ်ာင္းဝေက်းရြာရွိ မီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားထံသို႕ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုအားေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒးဒလူေက်းရြာ အုပ္စု၊ ေခ်ာင္းဝေက်းရြာတြင္ ဇန္နဝါရီလ၊ ၃ရက္ေန႕က မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္(၁၇၈)လံုး ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ႕ခဲ့ၿပီး မီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုအားေပးစကားေျပာၾကားရာတြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႕ကို ထိခိုက္ေစခဲ့သည့္အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႕အစိုးရအေနျဖင့္ သဘာဝေဘးဒဏ္ခံစားရပါက  အလ်င္အျမန္တံု႕ျပန္ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး မူလအေျခအေနထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ပူးေပါင္းၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မီးေဘးသင့္ခဲ့ရသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ လတ္တေလာစားသံုးရန္ ဆန္ရိကၡာ၊ အဝတ္အထည္၊ ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္၊ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ႏွင့္စာေရးကိရိယာ၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း၊ အိမ္မိုးသြပ္ႏွင့္ ဆိုလာမီးအိမ္မ်ားကို အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႕ေငြျဖင့္ ျပည္သူကိုုျပန္လည္ ေထာက္ပံ့ရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ခံစားခြင့္ရရွိမည့္သူမ်ားအျပည့္အဝ ခံစားရရွိရန္ ထိေရာက္ေသာ စီမံမႈျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ေဖါင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကအလွဴရွင္မ်ား၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက မီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆန္ရိကၡာဖိုး (၈,၂၈၀,၀၀၀)က်ပ္၊ အဘိုးအဘြား (၁၇)ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ (၅၁၀,၀၀၀)က်ပ္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ (၁၂)ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ (၃၆၀,၀၀၀)က်ပ္၊ မိခင္ဝိုင္း (၁)ဝိုင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ (၅၁၀,၀၀၀)က်ပ္၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဝယ္ယူရန္ (၁၉,၃၅၀,၀၀၀)က်ပ္၊ အိမ္မိုးသြပ္ (၇,၂၀၀)ခ်ပ္၊ ေျပာင္သြပ္ (၃၆၀)ခ်ပ္၊ က်ားလံုခ်ည္ (၃၇၅)ထည္၊ မလံုခ်ည္(၃၇၅)ထည္၊ ျခင္ေထာင္ (၇၀၈)လံုး၊ ခ်ည္ေစာင္ (၇၀၈)ထည္၊ ေက်ာင္းဝတ္စံု (၁၅၄)စံု၊ ဗလာစာအုပ္ (၁၅၄)ဒါဇင္၊ ဆိုလာမီးအိမ္ (၂၅၀)လံုး ၊ ပစၥည္း(၁၆)မ်ိဳးပါ မိသားစုသံုးကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း (၁၇၈)ပံုး တို႕ကို အသီးသီးေထာက္ပံ့ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိမ္းေဆြက ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေခ်ာင္းဝေက်းရြာ၊ သာသနာ့တံခြန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းရွိ သံဃာေတာ္မ်ားအား သကၤန္းမ်ားႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကို ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။ မီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ေခတၱခိုလံႈရာ သာသနာ့တံခြန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႕ထံအေရာက္ ေရြ႕လ်ားဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕က လိုအပ္ေသာ မီးေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းႏွင့္ ေရလုပ္သားသက္ေသခံကတ္ျပားမ်ားကို အသစ္ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေဆးခန္းဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ အထူးကုေဆးခန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္၊ သမိန္ေထာေက်းရြာသို႕ ေရာက္ရွိၾကရာ ကုန္းတန္းဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ လူမႈေရး ပင္စင္ ေပးအပ္ျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားကိုေထာက္ပံ့ျခင္း၊ မိခင္ဝိုင္း (၅)ဝိုင္းဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး မိခင္ဝိုင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားကို  စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္ေၾကာင္း လက္ေတြ႕အမိႈက္စြန္႕ပစ္ျခင္းသရုပ္ျပ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အာဟာရမုန္႕မ်ားနွင့္ ကစားစရာအ႐ုပ္မ်ား ကို ေဝငွေပးခဲ့ပါသည္။

          ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ မီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ စုစုေပါင္းမွာ (၇၉,၉၃၀,၄၄၃)က်ပ္ႏွင့္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ေထာက္ပံ့ေငြစုစုေပါင္းမွာ (၄၄,၇၈၈,၁၀၀) က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး ၊ ယေန႕ေထာက္ပံ့ေငြစုစုေပါင္းမွာ (၁၂၄,၇၁၈,၅၄၃)က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္တြင္ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လူမႈေရးဝန္ၾကီး ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ၾကီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။