ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္(၁၀)ခ်က္အေပၚ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး တက္ေရာက္

ဇန္နဝါရီ ၇၊ ေနျပည္ေတာ္

             အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္(၁၀)ခ်က္အေပၚညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကိုယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

             ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္အရ Tier အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရပ္တည္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္၎တို႔၏ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအက္ဥပေဒ (Trafficking Victims Protection Act-TVPA)ပါစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအားကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိတိုင္းတာ၍ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီး အဆင့္မ်ားသတ္မွတ္၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာေလ့ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ လူငယ္မ်ား၏အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္မွာ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းသည္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ႏွင့္လည္းဆက္စပ္ေနေၾကာင္း၊ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္း မ်ားႏွင့္ အျခားေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားမွျပည္သူမ်ားမွာ လူကုန္ကူးခံရႏိုင္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အေျခအေနမ်ား ေတြ႕ရွိရေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိုမိုဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊   မိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အေကာင္းဆုံးႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကူညီေပးေစရန္ ယခုကဲ့သို႔ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးေဆာင္႐ြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွသာ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

                အစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားပူးေပါင္း၍ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။