ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ (ICOE) က လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၈

          လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္အား Ms. Rosario G. Manalo ဦးေဆာင္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ (ICOE) က ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

          ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီအသီးသီးဖဲြ႕စည္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္၊ ေနရပ္စြန္႕ခြာသူမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ IDP စခန္းမ်ားအား စနစ္တက်ပိတ္သိမ္းႏုိင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေရးဆဲြရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ UNDP၊ UNHCR တုိ္႔ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ ေရးထုိးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕ဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)၊ United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (UNCEDAW)သို႔ အစီရင္ခံစာမ်ားပုံမွန္ေရးသား တင္သြင္းေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နိုင္ငံတကာနွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ လူမႈသဟဇာတ ျဖစ္ထြန္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေျမျပင္တြင္ စစ္မွန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚထြန္းလာေရး ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ မၾကာေသးမီကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ Arakan Army (AA)အဖဲြ႕၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရ၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိခိုင္နိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က ဆက္လက္ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။