ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ပရဟိတေဂဟာႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာျပည္သူမ်ားရွိေသာ စခန္းမ်ား အား ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေဆာင္ရြက္

ဇန္န၀ါရီ ၉ ၊ ျမစ္ႀကီးနား

          ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ေမတၱာရင္ခြင္ ပရဟိတေဂဟာနွင့္ လယ္ကုန္းဗက္လင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာျပည္သူမ်ားရွိေသာ စခန္းမ်ားတြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္ ကူညီ ေထာက္ပ့ံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနွင့္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ေမတၱာရင္ခြင္ ပရဟိတေဂဟာ၌ ကေလးသူငယ္မ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုရာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု စုေပါင္းေနထိုင္ၾကျခင္းျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္မွ်တစြာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ ၾကရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအားလံုး သာတူညီမွ် ခံစားရရွိနိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႕ေနာက္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ေနသူမ်ားနွင့္ အေျခခံပညာအဆင့္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၂,၃၄၄,၀၀၀ိ/-(နွစ္ဆယ့္ သံုးသိန္း ေလးေသာင္း ေလးေထာင္)၊ ဆန္ဖိုးေငြ၊ စားစရိတ္နွင့္ ဝတ္စံုစရိတ္ တို႔အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၁၈,၃၆၀,၀၀၀ိ/- (တစ္ရာရွစ္ဆယ့္သံုးသိန္း ေျခာက္ေသာင္း)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က တီရွပ္၊ ပုဆိုး၊ ေက်ာင္းဝတ္စံုမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ စခန္းတာ၀န္ရွိသူက ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားက ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။

          ၄င္းေနာက္ ေဂဟာအတြင္းရွိ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးနွင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ လွဴဒါန္းထားေသာ ကေလးေပ်ာ္ေနရာတြင္ ကေလးမ်ားအားေတြ႔ဆံု၍ အာဟာရမုန္႔မ်ားနွင့္ အရုပ္မ်ားေဝငွခဲ့ၿပီး ပရဟိတေဂဟာအတြင္း ေဆာင္ရြက္ထားေသာ နို႔စားႏြား ေမြးျမဴေရးျခံသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနွင့္အဖြဲ႔သည္ လယ္ကုန္းဗက္လင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာျပည္သူ မ်ားရွိ စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိျပီး စခန္းေန ျပည္သူမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေနရပ္စြန္႔ခြာစခန္းမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္  ရပ္တည္မႈနွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခါတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလျဖစ္သည့္အတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူလေနရပ္မ်ားနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ေနထိုင္နုိင္ေရး အစီအမံမ်ား ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ရာ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနသူမ်ားနွင့္ အေျခခံအဆင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ -၂၆၁၈၀၀၀ိ/-(နွစ္ဆယ့္ ေျခာက္သိန္း တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္)၊ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ (၁) လစာ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ - ၆၈၂၆၈၇၅ိ/- (ေျခာက္ဆယ့္ရွစ္သိန္း နွစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ ရွစ္ရာ ခုနွစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္)၊ အေျခခံ/အဆင့္ျမင့္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊ ယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းတို႔အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ - ၄၈၅၇၅၀၀ိ/- (ေလးဆယ့္ရွစ္သိန္း ငါးေသာင္း ခုနွစ္ေထာင့္ ငါးရာက်ပ္)၊ အသက္(၅)နွစ္ေအာက္ကေလး၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္၊ အမ်ိဳးသမီး ဦေဆာင္ေသာမိသားစုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္- ၁၀၅၀၀၀ိ/- (ဆယ္သိန္း ငါးေထာင္ က်ပ္) တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ျပီး ကေလးငယ္မ်ားအား အာဟာရမုန္႔မ်ား ေဝငွခဲ့ပါသည္။

ယေန႔ ေထာက္ပံ့ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ေငြက်ပ္ ၃၆,၀၅၆,၃၇၅ိ/-( သံုးရာေျခာက္ဆယ္သိန္း ငါးေသာင္း ေျခာက္ေထာင့္သံုးရာခုနွစ္ဆယ့္ငါးတိတိ) ျဖစ္ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနွင့္အဖြဲ႔သည္ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ျပည္သူမ်ားစခန္းရွိရာ ရပ္ကြက္မ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ စခန္းမ်ားရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားကို စနစ္တက် ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး၊ မူလေနရပ္ မ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားနိုင္ေရး၊ ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္နိုင္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္ လာၾကေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက စခန္းေနျပည္သူမ်ားနွင့္  ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ဥပေဒနွင့္ အညီ မွတ္ပံုတင္မ်ားရရွိေရး၊ ေမြးစားရင္းမ်ား မွန္ကန္စြာ ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ေရး၊ စခန္းရွိ ဘြဲ႔ရလူငယ္ မ်ားအတြက္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအျဖစ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရးနွင့္ စခန္းမ်ား မပိတ္သိမ္း နိုင္ေသးသည့္ ကာလအတြင္း စခန္းရွိလူဦးေရနွင့္အညီ ေနထိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ား တိုးခ်ဲ႕ ေပးေရးတို႔ကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနွင့္အဖြဲ႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

          ယမန္ေန႔ညပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးနွင့္အဖြဲ႔သည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ အေထြေထြ ေရာဂါကုေဆးရံုႀကီး၊ အရိုးကုသေဆာင္၌ တက္ေရာက္ ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိေသာ တႏိုင္းေဒသမွ မိုင္းထိလူနာအား သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု၍ အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

          ခရီးစဥ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနွင့္အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ လူမႈေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္  ၀န္ႀကီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။