မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္

မူလတန္းႀကိဳအရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏  ကာယ၊ဥာဏ၊စာရိတၱႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္နွင့္အညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပး၍ ဘဝတစ္သက္တာ အေျခခံေကာင္းမ်ားျဖင့္ မူလတန္းဝင္ေရာက္ႏိုင္ ေစေရးလ့က်င့္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္။ ေန႕စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားကို ေန႕စဥ္ နံနက္(၉း၃၀)နာရီမွ ညေန(၁၅း၃၀)နာရီထိ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေပးလွ်က္ရွိပါသည္ -

(က) ကေလးမ်ားအား ႀကိဳဆိုျခင္းႏွင့္လြတ္လပ္စြာကစားေစျခင္း။

( ခ) စုေပါင္းခ်ိန္စုေဝးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအားအေလးျပဳျခင္း၊ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား ဂါရဝျပဳႏုတ္ခြန္းဆက္ျခင္း။

( ဂ) ကဗ်ာသီခ်င္းမ်ားရြတ္ဆိုျခင္း။

(ဃ) သင္ယူရာေနရာမ်ားတြင္ သင္ယူသင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ျခင္း။

( င) ဂီတျဖင့္ အဆိုအကလွဳပ္ရွားမွဳျပဳလုပ္ျခင္း။

( စ) ေန႔လည္စာစားသံုးျခင္း။

(ဆ) ပံုျပင္နားေထာင္ျခင္း။

( ဇ) အိပ္ယာျပင္ဆင္ျခင္း၊ အိပ္စက္အနားယူျခင္း၊အိပ္ယာကိုေနသားတစ္က်ျဖစ္အာင္ျပန္လည္ထားျခင္း။

( စ်) ေန႔လည္ျဖည့္စြက္စာ အဟာရေကၽြးေမြးျခင္း။

(ည) ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

( ဋ) ပန္းခ်ီ၊လက္မွဳျဖင့္သင္ၾကားျခင္း။

( ဌ) ပတ္ဝန္းက်င္ေလ့လာမွဳလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

( ဍ) အိမ္ျပန္ရန္ျပင္ဆင္ျခင္းနွင့္စုေပါင္းခ်ိန္။