ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပါတီအသီးသီးရွိ လူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၇ ဧၿပီ

          လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရးဝန္ၾကီးေဒါက္တာထိန္လင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္းက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္ေက်ာင္း၌ က်င္းပေသာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပါတီ အသီးသီးရွိ လူငယ္မ်ာႏွင့္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

          အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနက မြန္ျပည္နယ္အတြင္း၌ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးငယ္မ်ားမွစ၍ သက္ၾကီးရြယ္အိုအထိ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္ေပးရပါေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား၏က႑ကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ လူငယ္ေရးရာ မူဝါဒမရွိေသးသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ လူငယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားျပဳလူငယ္မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ လူငယ္မ်ား၏အသံမ်ား၊ ဆန္းသစ္ေသာ အေတြးအေခၚ မ်ားႏွင့္ လူၾကီးမ်ား၏အမွားမ်ားကို သင္ခန္းစာယူ၍ လူငယ္မ်ား၏ခံစားခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျပည့္စံုစြာထည့္သြင္းထားသည့္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒတစ္ခု ေပၚေပါက္လာပါေၾကာင္း၊ က႑ (၁၆)ရပ္ ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါမူဝါဒကို လူငယ္မ်ားပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သိရွိလာႏိုင္ေစရန္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား၌ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ လိုေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးပူးေပါင္း ပါဝင္ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားအလိုက္ အေျခအေနမ်ား မတူညီသည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား၊ အဟန္႕အတားမ်ားကိုလည္း ေက်ာ္လႊားရဦးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ က႑မ်ားလည္း တူညီႏိုင္မွာမဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ က႑အသီးသီးအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္၍ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထြက္ေပၚလာေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမ်ား ရရွိေအာင္ၾကိဳးပမ္းၾကရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မိမိတို႔ဝန္ၾကီးဌာနတစ္ခုထဲသာမက သက္ဆိုင္ရာ စပ္ဆက္ဝန္ၾကီးဌာန မ်ားပါဝင္လာမွာျဖစ္သည့္အျပင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဖါင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒတြင္ က႑(၁၆)ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ လူငယ္မ်ား၏ ရရွိသင့္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္၍ရပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အနာဂတ္အတြက္ လက္ဆင့္ကမ္း တာဝန္ယူၾကမည့္ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး သည္းခံ ဇြဲရွိ၍ ညီညႊတ္မႈအင္အားျဖင့္ မိမိတို႔လက္ထက္တြင္ အေကာင္းဆံုးရလဒ္တစ္ခု ေပၚထြက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

          ထို႕ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ မြန္ျပည္နယ္ လူငယ္ေရးရာေကာ္မအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားတင္ျပျခင္း၊ လူငယ္စင္တာေျမေနရာရရွိေရး ကိစၥမ်ား၊  အဖြဲ႕အစည္း၊ ပါတီအသီးသီးက  လူငယ္မ်ားက လူငယ္မူဝါဒကို ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ေရး၊ လူငယ္မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိစၥမ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ မသန္စြမ္း၊ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လူငယ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥမ်ားကို အသီးသီး ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္လူမႈေရးဝန္ၾကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။        

          ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက မြန္ျပည္နယ္လူငယ့္ေရးရာေကာ္မတီကို ေထာက္ပ့ံေငြ က်ပ္ (၅,၃၃၃,၀၀၀) ကိုေပးအပ္ခဲ့ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူခဲ့ၾကျပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပံု ရိုက္ကူးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။