စနစ္က်ေသာ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း သည္ အနာဂတ္အတြက္ စြမ္းရည္ျပည္ဝေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚထြက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေဆြးေႏြးေျပာၾကား

ေပါင္ၿမိဳ႕၊ ၇ ဧၿပီ

          လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားမွ မိဘမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေရးၾကီးပံုကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားျခင္း ႏွင့္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ တိုင္းထြာစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈ အားေပးခဲ့ပါသည္။

          မြန္ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိေနသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ လူငယ္ျပဳစုေရးဌာနသို႔ ေရာက္ရွိ၍ ဌာနက ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားအား အာဟာရမုန္႔မ်ားႏွင့္ ကစားစရာ အရုပ္မ်ားကို ေပးေဝခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အထူးေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေခတၱနားခိုရာေနရာသို႔သြားေရာက္၍ အေစာင့္အေရွာက္ခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေတြ႕ဆံုအားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္ေက်ာင္း၌ က်င္းပေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားမွ မိဘမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ျပီး အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ အစိုးရက ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္တြင္ အက်ိဳးရွိမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး က႑တြင္ မိဘမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ အေရးၾကီးပါေၾကာင္း၊ ေမြးစမွ အသက္(၈)ႏွစ္ အရြယ္ကို ေရွးဦးအရြယ္ကာလဟု သတ္မွတ္ပါေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ားကို ခႏၶာကိုယ္ပံုမွန္ၾကီးထြား၍ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျပဳစုျခင္းသည္  ၎တို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ခြင့္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စြန္႔ပစ္ခံရေသာကေလးငယ္မ်ားသည္ အေစာင့္ေရွာက္ခံပိုင္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးတာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မိရင္းဖရင္းသဖြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကိုစီမံေပးရန္ လိုပါေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ား၏ အသက္အရြယ္အလိုက္ ပါဝင္ခြင့္ လည္းရွိရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေမြးမွစ ရက္ေပါင္း(၁၀၀၀) ကာလတြင္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေကာင္းဆံုးကာလျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤကာလ၌ မိဘမ်ား၊ မိသားစုမ်ားက ေရွးဦးအရြယ္ကေလး သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအသိမ်ားျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ရန္ အေရးၾကီးပါေၾကာင္း၊ ထိုအသိမ်ားရရွိေအာင္ အစိုးရက အသိေပးျဖန္႔ေဝမႈမ်ား၊ ပ့ံပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နည္းစနစ္မွန္ကန္ေသာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျဖင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား၊ အစိုးရမူၾကိဳမ်ား၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူၾကိဳမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ စနစ္က်ေသာ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆရာျဖစ္ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးမ်ား၏ အသက္အရြယ္ အဆင့္ဆင့္ အလိုက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို  မိခင္မ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားကိုယ္တိုင္က သိရွိၿပီး ပံုမွန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိ/ မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္းကို ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက မသန္စြမ္းမႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္ ႏိုင္ငံအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည္ဝေသာ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္ေကာင္းမ်ား ရရွိလာမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ား၏မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားက သိရွိေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အေရးၾကီး ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႕ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားမွ မိဘမ်ားက မူၾကိဳေက်ာင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး၊ ေက်ာင္းသားဦးေရ တိုးခ်ဲ႕လက္ခံေပးေရး၊ မူၾကိဳဆရာမ ဦးေရ တိုးျမွင့္ခန္႔ထားေရး၊ မိခင္ဝိုင္းႏွင့္ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ား ဆက္စပ္ေနမႈ၊ ျပည္သူလူထုက ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးႏွင့္ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔က ေပါင္းစပ္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္ အလွပ္ေက်းရြာသို႕ ေရာက္ရွိျပီး မိဘျပည္သူမ်ားအား ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေျခအေန တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ( Early Childhood Intervention) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ Early Childhood Intervention ၏ အေရးၾကီးမႈအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးခ်ဳပ္ တို႔က ျပန္လည္ညွိႏႈိင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်းရြာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေျခအေန တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး (ECI)စင္တာမွ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ား၏ (၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို သြားေရာက္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈ ခဲ့ၾကပါသည္။

          ECI စင္တာတြင္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ကိုယ္ကာယႏွင့္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ က႑အလိုက္ စိစစ္ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိရာ၌ အခက္အခဲေျဖရွင္း ႏိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာစကား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ လက္ႏွင့္လက္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳ၍ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈကို ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ သထံုခရိုင္၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမွဴးရံုးသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။