ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကမၻာ့အမ်ိဳးသမီးညီလာခံ(ေဘဂ်င္း)လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအတြက္ သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးျခင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္

ဧၿပီ ၉၊ ေနျပည္ေတာ္

          ကမၻာ့အမ်ိဳးသမီးညီလာခံ(ေဘဂ်င္း)လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအတြက္ သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ မဂၤလာသီရိဟုိတယ္၌ က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးစကားေျပာၾကားပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၊ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ စတုတၳအႀကိမ္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ကမၻာ့ညီလာခံကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီး ေကာ္မတီ (Myanmar National Committee on Women-MNCW) ကို ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေကာ္မတီကို နိုင္ငံေတာ္၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္  ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂)- NSPAW ကို ေဘဂ်င္းလုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ား (Beijing Declaration and Platform for Action – BPFA)ႏွင့္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း-CEDAW တို႔ကို အေျခခံၿပီးအဓိက လုပ္ငန္းနယ္ပယ္(၁၂)ရပ္ႏွင့္ ေရးဆြဲခဲ့ၿခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားနည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း CEDAW ပါ ကတိကဝတ္မ်ားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၃-၂၀၂၂)တို႔အား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအေနျဖင့္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္(၁၂)ရပ္ကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲ(၄)ဖြဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံအဆင့္ အစီရင္ခံစာအေပၚ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ အတြင္း ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Asia Pacific Intergovernmental Meeting on the Beijing + 25 မွာ လည္းေကာင္း၊ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Commission on the Status of Women အစည္းအေဝးမွာလည္းေကာင္း ျပန္လည္သုံးသပ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္း(NSPAW)၏ နယ္ပယ္မ်ားအေပၚ လက္ေတြ႕က်က် ျပန္လည္ သုံးသပ္ေရးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တို႔တြင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲၿပီးဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) (MSDP)ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အားနည္းခ်က္/ အားသာခ်က္မ်ားအေပၚ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးအေရးကို တက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပ္တည္မႈ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္တင္ျပေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေျပာၾကား ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေဘဂ်င္း အမ်ိဳးသမီး ညီလာခံေၾကညာခ်က္အေပၚ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေၾကညာခ်က္ပါ (၁၂)ခ်က္ အေပၚ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊  အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈ၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးအခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။