လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာနႏွင့္ Plan International Myanmar တို႔ပူးေပါင္း၍ Online Child Protection Incident Reporting System အတြက္ ပံ့ပိုးမႈပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းလက္ခံ ရယူျခင္းအခမ္းအနား

၁၀.၄.၂၀၁၉၊ ေနျပည္ေတာ္

လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာနႏွင့္ Plan International Myanmar တို႔ပူးေပါင္း၍ Online Child Protection Incident Reporting System အတြက္ ပံ့ပိုးမႈပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းလက္ခံ ရယူျခင္းအခမ္းအနားကို (၁၀.၄.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁း၃၀)နာရီတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
    အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး Plan International Myanmar မွ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ေညာင္ဉီးခ႐ိုင္၊ ေညာင္ဉီးၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ေရွ႕ေျပးေဆာင္႐ြက္မည့္ Online Child Protection Incident Reporting System အတြက္ ပံ့ပိုးမႈပစၥည္းမ်ားအားလႊဲေျပာင္းလက္ခံၿပီး ေဆာင္႐ြက္မည့္ Online Child Protection Incident Reporting System အတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အားတင္ျပျခင္းႏွင့္ အေထြေထြေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို ေန႔လည္ (၁၂:၀၀)နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။