ျမန္မာနိုင္ငံ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၅.၅.၂၀၁၉    
    ျမန္မာနိုင္ငံသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး ကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္  ျမန္မာနိုင္ငံ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီသည္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ ဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ အဓိကျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္သည္ ပဋိသေႏၶတည္သည္မွစ၍ သက္ႀကီးရြယ္အိုအထိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းနိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအစည္းအေဝးတြင္း နည္းဥပေဒ(မူၾကမ္း)အေပၚ ေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအျဖစ္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ လူမႈေရး ပင္စင္ေထာက္ပံ့ျခင္း အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အသက္(၈၅)ႏွစ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြထူေထာင္ေရးႏွင့္ တိုးပြားေရးအတြက္လည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ၊ ခရီးသြားလာ မႈဆုိင္ရာ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာႏွင့္ သက္သာခြင့္၊ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ခံစားရရွိႏိုင္ရန္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ သက္ေသခံကတ္ျပားလိုအပ္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုအဆင့္အလုိက္ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္အခါ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုိ မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP)ႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ျမန္မာနိုင္ငံလူဦးေရ၏ ခန႔္မွန္း (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တက္ႂကြ၍ က်န္းမာေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုဘဝ (Active and Healthy Ageing) ျဖစ္နိုင္ရန္အတြက္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သလို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ လူမႈဘဝထဲတြင္ ဆက္လက္အက်ိဳးျပဳ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံသက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီသည္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီျဖစ္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္သျဖင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္း ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  
    ၎ေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြထူေထာင္နိုင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ဦးေက်ာ္လင္းထင္က  ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ(မူၾကမ္း)တို႔အား တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား