ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း(UEHRD)ေကာ္မတီ၏ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃.၆.၂၀၁၉
    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(UEHRD)ေကာ္မတီ၏ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စကၤာပူႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Asia Philanthropy Circle (APC)အဖြဲ႔မွ  ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
    ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(UEHRD)ေကာ္မတီ၏ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ စင္ကာပူႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Asia Philanthropy Circle (APC) အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတကၠသုိလ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစုိးရအပါအ၀င္ ဆက္စပ္ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးႏွင့္ ညွိႏႈိင္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ လူမႈသဟဇာတမွ်တေရးႏွင့္ ထုိမွတဆင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ သက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ အကူအညီျဖစ္ေစျခင္း၊ Community Centre မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစျခင္းႏွင့္ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစသည္တုိ႔မွ တဆင့္ အဆုိပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တကၠသုိလ္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား