ကမၻာ့ႏိုင္ငံအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို ပံုမွန္သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ (UPR)၏ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ(မူၾကမ္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃.၆.၂၀၁၉
    UPR အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ က်ား/မတန္းတူရည္တူရွိမႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ထိခိုက္ခံစား လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ခြဲျခားမႈမျပဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၂)ရပ္၏ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
      ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ လူတိုင္းအေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးရရွိေရး၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာအျပည့္အဝရရွိႏိုင္မည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ လာေစေရးအတြက္ အားလုံးအက်ဳံးဝင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိတဲ့ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ေရး မူဝါဒထားရွိၿပီး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုထဲ ေဆာင္႐ြက္၍မရႏိုင္သျဖင့္ ျပည္သူ၊ INGOs/ NGOs အရပ္ဖက္လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကိုလည္းေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အစည္းအေဝးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ UPR ဆိုသည္မွာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအားလုံး ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို ပုံမွန္သုံးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပ၍ သုံးသပ္မႈခံယူၾကရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာကို ၅ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးသို႔ ေပးပို႔တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တတိယအႀကိမ္အစီရင္ခံစာကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ တင္သြင္းရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒုတိယအႀကိမ္အစီရင္ခံစာအေပၚ သုံးသပ္မႈခံယူခဲ့စဥ္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေပါင္း (၉၃) ႏိုင္ငံမွ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္ (၂၈၁) ခ်က္အနက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္(၁၆၆)ခ်က္လက္ခံခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုအႀကံျပဳခ်က္ (၁၆၆)ရပ္အေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ က႑(၁၂)ရပ္ ခြဲေဝထားရွိၿပီး မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က်ား/မ တန္းတူ ရည္တူရွိမႈ ျမႇင့္တင္ေရးကိစၥႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားလြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာအႀကံျပဳ ခ်က္ (၁၅) ရပ္ႏွင့္ ခြဲျခားမႈမျပဳေရးကိစၥဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ (၁၅) ရပ္ကို တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ UPR အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီကို ၁၉-၁၀-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးေဆာင္၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး က႑(၁၂) ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ (၁၂) ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ က်ား/မ တန္းတူ ရည္တူရွိမႈ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားလြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ခြဲျခားမႈမျပဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၂) ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ UPR အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။
    ဆက္လက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒ (၄)ရပ္အနက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္အၾကမ္းဖက္မႈမွႀကိဳတင္ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးရန္ဆိုသည့္ အခ်က္ပါဝင္ၿပီး အဆိုပါမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္႐ြယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအပါအဝင္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ထိေရာက္စြာကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို ေရးဆြဲ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို လုံၿခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးေကာ္မတီသို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီ၏သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္လည္း ဥပေဒ(မူၾကမ္း) အေပၚ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားၾကမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မၾကာမီထြက္ေပၚလာဖို႔ကိုလည္း မိမိတို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အားလုံးေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနတဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒအတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာမႈမ်ား မရွိေစေရး ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ က်ား/မ တန္းတူရည္တူ ရွိမႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားလြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ခြဲျခားမႈမျပဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၂) ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။
    ဆက္လက္ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနခြဲမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚေဆြေဆြလင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဥပေဒ(မူၾကမ္း) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံျပဳေဆြးေႏြး မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားနွင့္ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု ရိုက္ကူးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား