ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး UNICEF (Myanmar) ၏ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Ms. June Kunugi အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၄.၆.၂၀၁၉
    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား UNICEF(Myanmar)၏ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Ms. June Kunugi က အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ယေန႔နံနက္ပုိင္းက လာေရာက္ေတြ႕ဆုံပါသည္။
    ေတြ႕ဆံုရာတြင္ Ms. June Kunugi က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအေနျဖင့္ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ၊ ဗ်ဴႏုိစ္ေအရီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ မသန္စြမ္းမႈညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္မည္ဟုသိရၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳ၍ တုိးတက္မႈမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းလာျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ညီလာခံတြင္ ကမၻာသုိ႔ေ၀မွ်ခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ UNICEF အေနျဖင့္ လည္း လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ေပၚထြန္းေရး၊ မသန္စြမ္းမႈကာကြယ္ေရးျဖစ္သည့္ မုိင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပးလုပ္ငန္း မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တုိ႔အတြက္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းေဆြးေႏြးပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကလည္း ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာမသန္စြမ္းမႈညီလာခံသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မိမိတုိ႔ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကတိက၀တ္(၇) ခ်က္ျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွစ္ဟုဆုိရေလာက္ေအာင္ တုိးတက္မႈမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒ၊ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေနေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမွတ္ပုံတင္ေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားကုိ လူမႈေရးအကူအညီ ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္(၁၅) ခုတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းအဆင့္သတ္မွတ္ေရးကုိလည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈကာကြယ္ေရးတြင္ မုိင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပးေရး သာမက Early Childhood Intervension (ECI)လုပ္ငန္းကုိလည္း ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး (၄)ခုတြင္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အားလုံးအက်ဳံး၀င္ ပညာေရးရရွိေစေရးကိစၥမ်ားကုိ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား