ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ (UNSCR 1325)ႏွင့္ ဆက္စပ္ကုလသမဂၢ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၅-၆-၂၀၁၉
    ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ (UNSCR 1325)ႏွင့္ ဆက္စပ္ ကုလသမဂၢဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Park Royal Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစုိးေအာင္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
ယေန႔အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီႏွင့္ UN Women တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး UNSCR 1325ႏွင့္ ဆက္စပ္ကုလသမဂၢ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။        ဒုတိယဝန္ႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ UNSCR1325 သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ ေဘဂ်င္းလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားေပၚ တြင္အေျချပဳကာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး UNSCR1325 အပါအဝင္ဆက္စပ္ ကုလသမဂၢ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ စုစုေပါင္း(၅)ခုရွိပါေၾကာင္း၊
     UNSCR 1325ႏွင့္ ဆက္စပ္ကုလသမဂၢ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အဆင့္မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈရွိေစေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္႐ြယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ က်ား၊ မေရးရာ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေစေရးတို႔ ေဖာ္ျပပါရွိပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၃-၂၀၂၂)အရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ UN Women၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ UNSCR 1325 ဆက္စပ္ ကုလသမဂၢဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္လည္း စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ စီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲရာတြင္လည္း က႑စုံမွ ပါဝင္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္  မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္  ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ UN Women က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ “ Centering Women and Their Priorities in Myanmar’s Peace Process Phase II (၂၀၁၇-၂၀၂၀) စီမံခ်က္ဟာ  UNSCR 1325ႏွင့္ ဆက္စပ္ကုလသမဂၢ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စီမံခ်က္ Phase II ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ Phase I ၏ ေအာင္ျမင္မႈ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ Monitoring and Evaluation တြင္ အေရးပါ ပါေၾကာင္း၊ Review လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး Ms. Tone Tinnes က ေနာ္ေဝအစိုးရမွ ပံ့ပိုးကာ UN Women ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အေကာင္ထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြဲႏိုင္မႈအေပၚ ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားေျပာၾကားပါေၾကာင္းႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္လည္း ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး UN Women မွ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သူ Mr. Nicolas Burniat ကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင ့္ပတ္သက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးလွေထြး၊ မြန္ျပည္နယ္မွ ပအို႔ဝ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီး ေဒၚစံဝင့္ခိုင္၊ ကရင္ျပည္နယ္မွ ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚနန္းသူဇာဝင္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ေဌးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား စုစုေပါင္းကိုယ္စားလွယ္ (၉၇)ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား