ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ေနျပည္ေတာ္ ကေလးျပဳစုေရးဌာန အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းျခင္းလုပ္ငန္း လစဥ္အစည္းအေဝး က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၈.၆.၂၀၁၉
ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည့္ ကေလးျပဳစုေရးဌာန(ေနျပည္ေတာ္) အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ေရး ေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ (၁၀:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးအစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေရးဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းမႈအား အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္းမီစြာျဖင့္ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ေခတ္မီအေဆာက္အဦျဖစ္လာရန္ ဝိုင္းဝန္း ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈကို အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ မျပတ္ႀကီးၾကပ္ရန္ အျပင္ နမူနာမ်ားကို ဓါတ္ခြဲခန္းသို႔ပို႔၍လည္းစစ္ေဆးရန္လိုပါေၾကာင္း စံခ်ိန္စံၫႊန္းကိုက္ညီဖို႔ ေျမျပင္၌ ႀကီးၾကပ္ ေနေသာ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာသည္ အခ်ိန္ျပည့္ႀကီးၾကပ္ရန္လိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။              
   ထို႔ေနာက္ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၊ ပူးတြဲဥကၠဌ၊ ရင္ခြင္မဲ့ကေလး ငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း၊ ဥကၠဌေဒၚေမယဥ္ထြန္းက အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ထားရွိပါေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ ပူးေပါင္း၍ အေကာင္းဆုံးစိစစ္ေပးပါရန္ မွာၾကား ခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၊ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ တက္ေရာက္ ၾကသူမ်ားက ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၾကၿပီး ဥကၠဌက ဇြန္လကုန္တြင္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ပထမထပ္ၾကမ္းခင္း ေလာင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ အေဆာက္အဦ အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က ႀကိဳတင္စစ္ေဆး အတည္ျပဳေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝးသို႔ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းသည္ ကေလးျပဳစု ေရးဌာန(ေနျပည္ေတာ္)အတြက္ (၁၀၀၊x၈၀၊) (၃)ထပ္ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ မ်ားျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ ေရးအေဆာင္ကို ေနျပည္ေတာ္၊ ဝဏၰသိဒၶိရပ္ကြက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ လွ်က္ရွိၿပီး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးပါက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား