ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ား ထိပ္သီးညီလာခံသုိ႔တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၈.၆.၂၀၁၉
    အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ၊ ၿဗဴႏုိေအးရီး(စ္)ၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဇြန္လ(၇)ရက္ေန႔က ဒုတိယအႀကိမ္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ား ထိပ္သီး ညီလာခံဒုတိယေန႔ အခမ္းအနားမ်ားျဖစ္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရးႏွင့္ ခြဲျခားမႈမရွိေရး၊ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားႏွင့္ မသန္စြန္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားခြဲျခားမႈမရွိဘဲ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊  မသန္စြမ္းသူမ်ား အတြက္ တရားမွ်တမႈလက္လွမ္းမီေရးစသည့္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
    ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးငယ္မ်ားကုိ မသန္စြမ္းမႈမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ မသန္စြမ္းမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းဆုိင္ရာ တုိင္းတာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား အလုပ္အကုိင္ရရွိေရးတြင္ ေ၀ပုံက်စနစ္ထားရွိျခင္း၏ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ားအား တရားမွ်တမႈရရွိေစရန္ ဥပေဒ အေထာက္အပံ့လ က္လွမ္းမမီေသာေနရာမ်ားတြင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
    ထုိ႔အျပင္ မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ားအား ငယ္ရြယ္စဥ္မွစ၍ ရသင့္သည့္အခြင့္အလမ္းတုိ႔ကုိ ေစာစီးစြာျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ ဘ၀အရည္အေသြး တုိးတက္ျမင့္မားေရးအခြင့္အေရးမ်ားရရွိႏုိင္ေစရန္၊ မသန္စြမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ အလြဲ သုံးခံရမႈတုိ႔တြင္ တရားမွ်တမႈအခြင့္အလမ္းရရွိေစေရးေသခ်ာေစမည့္ ဥပေဒေရးရာကာကြယ္မႈ စြမ္းအားျမွင့္တင္ေပးရန္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ စြမ္းရည္ျပည့္၀စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ေရးအတြက္နည္းပညာႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား တရားမွ်တမႈ အခြင့္အလမ္း အေသအခ်ာရရွိေစေရး၊ ဥပေဒႏွင့္တရားစီရင္ေရးက႑ရွိ၀န္ထမ္းမ်ား၏ မသန္စြမ္းမႈ ဆုိင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတ ျမင့္မားလာေစရန္တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစုိးရ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္  မသန္စြမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျမင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိလည္း ဒုတိယအႀကိမ္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ထိပ္သီးညီလာခံ ဒုတိယေန႔အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း(၂၆)ႏုိင္ငံမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အေလးအနက္ထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
    ထုိ႔ေနာက္ ညီလာခံပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ဆက္လက္က်င္းပရာ အာဂ်င္းတီးနားႏုုိင္ငံ ဒုတိယ သမၼတ Mrs. Gabriela Michetti ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားအဆင့္မသန္စြမ္းမႈ ေအဂ်င္စီ ဥကၠဌတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား