ဂ်ပန္နုိင္ငံ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္

    လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ဂ်ပန္နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရႊက္မႈ အဖဲြ႔နွင့္ ပူးေပါင္း၍ လူမွု၀န္ထမ္း လုပ္ငန္းရပ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ စီမံကိန္းေအာက္ရိွ နားမၾကား သူမ်ား လူ႔အသုိင္း အ၀ုိင္းအတြင္း ၀င္ဆန္႔မႈျမွင့္တင္ေရး စီမံခ်က္ကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။ အဆုိပါ စီမံခ်က္၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုအျဖစ္ လူမႈ၀န္ထမ္ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ဂ်ပန္ နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕၏ စီစဥ္ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ (၂၅.၆.၂၀၁၂) မွ (၂၈.၆.၂၀၁၂) ရက္ေန႕အထိ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၊ တုိက်ိဳၿမိဳ႕သုိ႔ ေလ့လာေရးခရီး သြားေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

    အဆုိပါ အစီအစဥ္တြင္ ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ဂ်ပန္ နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕၏ တုိက်ိဳ နုိင္ငံတကာ သင္တန္းဌာန၊ တုိက်ိဳၿမိဳ႔ရိွ နားမၾကားႏွင့္ မ်က္မျမင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ အင္အိပ္ခ်္ေက (NHK)အသံလႊင့္ဌာန၏ Sign Language ျဖင့္ သတင္းထုတ္လႊင့္မႈ အစီအစဥ္၊ ဂ်ပန္ နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕၏ ရံုးခ်ုပ္သုိ႔ သြားေရာက္၍ အဆာဟိရွင္ဘြန္း သတင္းစာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ဂ်ပန္နုိင္ငံ အမ်ုိးသားအဆင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဌာနစသည့္ ေနရာတုိ႕ကုိသြားေရာက္၍ မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ အေလ့ အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္ အသစ္မ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။

 

Image removed.

Shinagawa, Tokyo ရွိ Gakuen School for the Deafတြင္ ေလ့လာစဥ္

 

Image removed.

Saitama District ရွိ National Rehabilitation Centre for the Persons with Disabilities (NRCD) တြင္ တင္ျပခ်က္ဗီဒီယို ၾကည့္ရႈစဥ္