သက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

      ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ သက္ႀကီးရြယ္အုိ အလြန္အမင္း မ်ားျပားသည့္ ျပႆ      နာကုိ ရင္မဆုိင္ရ ေသးေသာ္လည္း ေနာင္လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ယင္းျပႆ      နာကုိ ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တုိးပြားလာမည့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ မ်ားအားလုံး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္ သြက္လက္ က်န္းမာၿပီး လုံၿခံဳစိတ္ခ် ရတဲ့ဘဝမ်ဳိးျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား အတြက္ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ အနာဂတ္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းသည္ သမားရုိးက် ဘုိးဘြားရိပ္သာမ်ား ထူေထာင္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ လုပ္ငန္းစနစ္ တစ္ခုတည္းႏွင့္ လုံေလာက္မႈ မရွိသည့္အတြက္ အျခား နည္းစနစ္ မ်ားကုိလည္း ရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္။