အာဆီယံ ကေလးသူငယ္မ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးမွဳဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား

အာဆီယံ ကေလးသူငယ္မ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးမွဳဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား

    -    ၁၉၉၅ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ လတြင္ စင္ကာပူ နိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ မိသားစုနွင့္ ကေလးမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံ ေဒသဆိုင္ရာ ဗဟိုအဖဲြ႕ ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရုံးမွ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

    -    အာဆီယံ ေဒသအတြင္း ECCD စီမံခ်က္ကို အဆင့္(၂)ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

    -    ပထမ အႀကိမ္ အျဖစ္ စင္ကာပူ နိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၉ ခုနွစ္ ဇြန္လ (၂)ရက္ မွ (၄)ရက္ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ အာဆီယံ- ECCD ဆိုင္ရာ ပထမအဆင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အစည္းအေဝး၊

    -    ဖိလစ္ပိုင္ နိုင္ငံ၊ အီလိုအီလိုၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၀ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)ရက္မွ (၁၂)ထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံ- ECCDဆိုင္ရာ ဒုတိယအဆင့္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၊

    -    ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၃ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၃)ရက္ မွ (၆)ရက္ထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံ- ECCD ဆိုင္ရာ ဒုတိယ အဆင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၊

    -    အင္ဒိုနီးရွား နိုင္ငံ၊ ဂ်ာကာတာ ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၄ ခုနွစ္၊ ႀသဂုတ္လ (၂၃)ရက္ မွ (၂၆)ရက္ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ အာဆီယံ- ECCD ဆိုင္ရာ ဒုတိယ အဆင့္ တတိယ အႀကိမ္ အစည္းအေဝး၊

    -    ဗီယက္နမ္ နိုင္ငံ၊ ဟႏြိဳင္း ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၅ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၉)ရက္မွ (၂၁)ရက္ ထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံ- ECCD ဆိုင္ရာ ဒုတိယ အဆင့္ စတုတၱအႀကိမ္ အစည္းအေဝး တို႔ကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 

Image removed.

 

အာဆီယံ အစည္းအေဝးမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား

    -    ရပ္ရြာ မ်ားတြင္ ရပ္ရြာ အေျချပဳ ECCD လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကေလးႏွင့္ ကေလး၏ မိသားစုကို ဦးတည္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိျခင္း။

    -    အာဆီယံ ေဒသအတြင္း ECCD ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားႏွင့္ Resource Person မ်ားအား Directory မ်ားအား Directory မ်ားျပဳစု ထားရွိျခင္း။

    -    အာဆီယံ ေဒသအတြင္း ECCD ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားႏွင့္ Resource Person မ်ား အခ်င္းခ်င္း အေတြ႔ အၾကံဳမွ်ေဝျခင္း၊ သတင္း မွ်ေဝျခင္း တို႔အတြက္ ကြန္ယက္ ဆက္သြယ္ ျခင္းစနစ္မ်ား ထားရွိျခင္း။

    -    မိမိတို႔ ေဒသအတြင္း ECCD working Committee တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း၍ ECCD လုပ္ငန္း မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။အစည္းအေဝးမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားအရ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားက အေကာင္ အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိၾကပါသည္။