လူမွုေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ျခင္း

 ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၁၅.၆.၂၀၁၇

၂၀၁၇ခုနွစ္ဇြန္လ၁၅ရက္ေန့နံနက္ပိုင္းမွစတင္၍လူမွုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဉ္ျဖစ္သည့္အသက္ ၉၀ နွစ္အထက္အဘိုးအဖြားမ်ားကို လူမူေရးပင္စင္ေပးအပ္ျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ့ဝင္ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ျကီးေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းဦး ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးနိုင္ နွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

        ၂၀၁၇ခုနွစ္ဇြန္လ၁၅ရက္ေန့ေနလည္(၁၁း၃၀)နာရီတြင္ ္စတင္၍ လူမွုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဉ္ျဖစ္သည့္ အသက္ ၉၀ နွစ္အထက္ အဘိုး အဖြား မ်ားကိုလူမူေရးပင္စင္ ေပးအပ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ လင္းေခး ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး   ဦးေအာင္သူ၊ ျပည္နယ္လူမွုဝန္ထမ္းရုံးမွ တာဝန္က်ဝန္ထမ္း နွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွအိမ္တိုင္ရာေရာက္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။