အသက္(၉၀)နွစ္အထက္သက္ႀကီးဘိုးဘြားမ်ားအား လူမွုေရးပင္စင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေပးအပ္ျခင္း

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၁၅.၆.၂၀၁၇

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အသက္(၉၀)အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအား ၂၀၁၇ခုနွစ္၊ (ဧျပီ၊ ေမ ၊ ဇြန္) ၃လစာအတြက္ တစ္လလ်ွင္ တစ္ေသာင္းက်ပ္နွုန္းျဖင့္ က်ပ္၊၃၀၀၀၀/-(က်ပ္သုံးေသာင္း)အားၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ရပ္/ေက်းအစည္းအေဝးတြင္ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျပီး ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားမွ ဘိုးဘြားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ုပ္ေရးမွဴးမ်ားနွင့္အတူ အိမ္တိုင္ယာေရာက္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။