လုပ္ငန္းစဥ္ (Strategies)

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

    (က)    ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
    ( ခ)    မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား
    ( ဂ)    ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး

 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး