သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ

( ၂ဝ၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၄ ။)
၁၃၇၈ ခုနွစ္၊ ျပာသိုလဆန္း ၂ ရက္
( ၂ဝ၁၆  ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္)
ျပည္ေထာင္စုလွြတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။