ျမန္မာ-ထိုင္း လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ စံလုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ား

      ျမန္မာ- ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး နားလည္မႈ စာခၽႊန္လႊာကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းစာခၽႊန္လႊာ အရ ျမန္မာ-ထိုင္း လူကုန္ကူးမႈ ပူးေပါင္း တိုက္ဖ်က္ေရး ႏွစ္အလိုက္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲေရးဆြဲ ခဲ့ၾကၿပီး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္တြင္ အဓိက လုပ္ငန္းဧရိယာ (၆)ရပ္ ပါ၀င္ပါသည္။ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္ လက္ခံေရး၊ မိဘရပ္ထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွံေရးႏွင့္ မိသားစု ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္း ဧရိယာအရ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားအား စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေရး လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ကို ေရးဆြဲလ်က္ ရွိပါသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္နိုင္ငံ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျပန္လည္ လက္ခံေရးဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းမ်ား

      ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဌာန လက္ေအာက္ရွိ လူကုန္ကူး ခံရသူ မ်ားအား လက္ခံ ေစာင့္ေရွာက္ ထားေသာ ေဂဟာ အသီးသီးတြင္ လက္ခံ ေစာင့္ေရွာက္ ထားသည့္ လူကုန္ကူး ခံရသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္ မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ေခၚယူရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေဂဟာမ်ားတြင္ လူကုန္ကူး   ခံရသူမ်ားအား လက္ခံ ေစာင့္ေရွာက္ထားမႈ အေျခအေန မ်ားအား ေလ့လာခြင့္ေပးရန္ႏွင့္

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ မိဘရပ္ထံျပန္လည္အပ္ႏွံေရးႏွင့္ မိသားစု ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

      လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ မိဘရပ္ထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံေရးႏွင့္ မိသားစုျပန္လည္ ၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရး ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသား လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ လူကုန္ကူးခံရသူအားလူကုန္ကူးခံရသူ ဟုတ္/ မဟုတ္ စိစစ္သတ္မွတ္ျခင္း မွစျပီး လူကုန္ကူးခံရသူအား ျပန္လည္၀င္ဆံ့ ေပါင္းစည္းေပးျခင္းႏွင့္

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ေဂဟာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္း (Case Worker Visit)

      ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ ထားေသာ ေဂဟာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္း (Case Worker Visit) ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေဂဟာမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုၿပီး ၄င္းတို႔၏ မိသားစုကိုယ္ေရး မွတ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ မိသားစုျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳဖလွယ္ေရးအစည္းအေ၀း

      လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ(၂၀၀၅)ခုႏွစ္ အရ ဖြဲ႕စည္းထားရွိသည့္ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္၀င္ဆံ့ ေပါင္းစည္းေရး၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ ဖလွယ္ျခင္း အစည္းအေ၀းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္ရန္ (၃)လတစ္ၾကိမ္ ပံုမွန္က်င္းပ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ယာယီလက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ (မူဆယ္)

      ရွမ္းျပည္နယ္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး လူဦးေရ(၅၀)ဆန္႔ ေဂဟာျဖစ္သည္။ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ႏွိမ္ႏွင္းေရးအထူးအဖြဲ႔၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕အစည္းတို႔  ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။