ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများ

 

 

လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)နှင့်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှ ရုံး/ဌာနငယ်များ၏

တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

 

Description: \\Sw4\DSW PowerPoint(DG Report_15-7-2010)\PowerPoint (15.7.2010)\DSW PP\DSW-logo1.png  

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(      )ရက်                                                                             ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနစု

 

 

 

 

 

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသည့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ အသုံးပြုလျှက်ရှိသော ဌာနဆိုင်ရာနှင့် လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ရုံးဖုန်းနံပါတ်

အိမ်ဖုန်းနံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်

၁။

ဒေါက်တာစန်းစန်းအေး

ညွှန်/ချုပ်

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၀၃၂

၀၆၇-၃၄၀၃၄၅၃

၀၉-၅၁၅၃၇၂၄

၂။

ဦးအောင်ကျော်မိုး

ဒု/ညွှန်ချုပ်

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၁၃၁

၀၆၇-၃၄၀၃၁၂၅

၀၉-၈၆၀၁၀၀၃

၃။

ဒေါ်ရူပါမြ

ဒု/ညွှန်ချုပ်

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၁၆၅

၀၆၇-၃၄၁၃၅၇၈

၀၉-၄၃၀၇၉၃၁၄

၄။

ဦးလွင်ဦး

ညွှန်/မှူး

စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၁၇၉

၀၆၇-၃၄၁၃၀၃၁

၀၉-၂၅၁၁၆၉၁၄၆

၅။

ဦးကျော်မျိုးသန့်

ညွှန်/မှူး

ပြည်/စီ ဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၃၇၀

-

၀၉-၇၆၉၃၇၉၆၆၂

၆။

ဒေါ်လဲ့ယဉ်ဝင်း

ညွှန်/မှူး

ကလေး/လူငယ်ဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၃၇၉

-

၀၉-၄၂၁၀၀၂၀၀၉

၇။

ဒေါ်ဆွေဆွေလင်း

ညွှန်/မှူး

IR ဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၂၉၂

-

၀၉-၂၅၁၀၂၇၇၃၀

၈။

ဒေါ်သန္တာထွေး

ညွှန်/မှူး

သတင်းအချက်အလက်နှင့်

နည်းပညာဌာနခွဲ

(ICT)

၀၆၇၃၄၀၄၀၃၄(Fax၀၆၇-၃၄၀၄၁၇၇

၀၆၇-၃၄၀၄၁၀၄

-

၀၉-၄၃၀၄၇၂၁၉

၉။

ဒေါ်နော်သဝါး

ညွှန်/မှူး

အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုး

တက်ရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၂၅၀

၀၆၇-၃၄၁၄၀၀၅

၀၉-၄၄၈၅၃၄၇၉၄

၁၀။

ဦးကျော်လင်းထင်

ညွှန်/မှူး

လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်

ရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၅၈၃

-

၀၉-၄၂၁၀၃၃၃၀၇

၁၁။

ဒေါ်အေးအေးမြင့်

ဒု/ညွှန်မှူး

စီမံရေးရာဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၁၀၂

-

၀၉-၂၀၁၉၀၄၁

၁၂။

ဦးစာမွေ့

ဒု/ညွှန်မှူး

ဘဏ္ဍာဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၃၇၁

-

၀၉-၂၅၆၅၂၀၀၁၅

၁၃။

ဒေါ်ခင်သူဇာ

ဒု/ညွှန်မှူး

လူငယ်ဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၁၁၂

-

၀၉-၂၅၁၀၇၉၅၀၁

 

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသည့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ အသုံးပြုလျှက်ရှိသော ဌာနဆိုင်ရာနှင့် လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ရုံးဖုန်းနံပါတ်

အိမ်ဖုန်းနံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်

၁။

ဒေါက်တာစန်းစန်းအေး

ညွှန်/ချုပ်

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၀၃၂

၀၆၇-၃၄၀၃၄၅၃

၀၉-၅၁၅၃၇၂၄

၂။

ဦးအောင်ကျော်မိုး

ဒု/ညွှန်ချုပ်

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၁၃၁

၀၆၇-၃၄၀၃၁၂၅

၀၉-၈၆၀၁၀၀၃

၃။

ဒေါ်ရူပါမြ

ဒု/ညွှန်ချုပ်

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၁၆၅

၀၆၇-၃၄၁၃၅၇၈

၀၉-၄၃၀၇၉၃၁၄

၄။

ဦးလွင်ဦး

ညွှန်/မှူး

စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၁၇၉

၀၆၇-၃၄၁၃၀၃၁

၀၉-၂၅၁၁၆၉၁၄၆

၅။

ဦးကျော်မျိုးသန့်

ညွှန်/မှူး

ပြည်/စီ ဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၃၇၀

-

၀၉-၇၆၉၃၇၉၆၆၂

၆။

ဒေါ်လဲ့ယဉ်ဝင်း

ညွှန်/မှူး

ကလေး/လူငယ်ဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၃၇၉

-

၀၉-၄၂၁၀၀၂၀၀၉

၇။

ဒေါ်ဆွေဆွေလင်း

ညွှန်/မှူး

IR ဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၂၉၂

-

၀၉-၂၅၁၀၂၇၇၃၀

၈။

ဒေါ်သန္တာထွေး

ညွှန်/မှူး

သတင်းအချက်အလက်နှင့်

နည်းပညာဌာနခွဲ

(ICT)

၀၆၇၃၄၀၄၀၃၄(Fax၀၆၇-၃၄၀၄၁၇၇

၀၆၇-၃၄၀၄၁၀၄

-

၀၉-၄၃၀၄၇၂၁၉

၉။

ဒေါ်နော်သဝါး

ညွှန်/မှူး

အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုး

တက်ရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၂၅၀

၀၆၇-၃၄၁၄၀၀၅

၀၉-၄၄၈၅၃၄၇၉၄

၁၀။

ဦးကျော်လင်းထင်

ညွှန်/မှူး

လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်

ရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၅၈၃

-

၀၉-၄၂၁၀၃၃၃၀၇

၁၁။

ဒေါ်အေးအေးမြင့်

ဒု/ညွှန်မှူး

စီမံရေးရာဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၁၀၂

-

၀၉-၂၀၁၉၀၄၁

၁၂။

ဦးစာမွေ့

ဒု/ညွှန်မှူး

ဘဏ္ဍာဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၃၇၁

-

၀၉-၂၅၆၅၂၀၀၁၅

၁၃။

ဒေါ်ခင်သူဇာ

ဒု/ညွှန်မှူး

လူငယ်ဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၁၁၂

-

၀၉-၂၅၁၀၇၉၅၀၁

 

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ရုံးဖုန်းနံပါတ်

အိမ်ဖုန်း

နံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်

၁၄။

ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း

ဒု/ညွှန်မှူး

CEDAW/GENDER ဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၁၀၁

-

၀၉-၄၂၀၁၁၉၉၆၆

၁၅။

ဦးမြင့်ဇော်

ဒု/ညွှန်မှူး

အမျိုးသမီးကျောင်း/MNCWA/သုတေသနဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၂၅၁

 

၀၉-၇၇၉၈၀၂၂၉၈

၁၆။

ဒေါ်ရီရီရွှေ

ဒု/ညွှန်မှူး

လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၀၇၇

 

၀၉-၂၅၀၁၀၈၄၂၀

၁၇။

ဦးသက်ဦး

လ/ထညွှန်မှူး

စီမံရေးရာဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၁၀၂

 

၀၉-၂၅၂၁၁၇၇၇၈

၁၈။

ဦးအောင်ဇော်မင်း

လ/ထညွှန်မှူး

ပြင်/ထိန်းဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၂၉၀

 

၀၉-၄၅၀၀၁၉၂၃၃

၁၉။

ဒေါ်ခင်မိုးဝေ

လ/ထညွှန်မှူး

ရသုံးဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၃၇၇

 

၀၉-၂၅၄၆၂၈၄၈၈

၂၀။

ဒေါ်မျိုးမင်းမင်းသိန်း

လ/ထညွှန်မှူး

ငွေစာရင်းဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၃၇၁

 

၀၉-၂၆၂၈၆၀၃၂၅

၂၁။

ဒေါ်စုမြတ်နွယ်

လ/ထညွှန်မှူး

စေဖွဲ့(ပရဟိတ)ဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၂၉၁

 

၀၉-၇၉၅၈၁၅၅၉၄

၂၂။

ဒေါ်အေးမြင့်ရီ

လ/ထညွှန်မှူး

မူကြိုမှတ်ပုံတင်(အထက်/အောက်)

၀၆၇-၃၄၀၄၁၁၂

 

၀၉-၄၀၀၄၀၆၃၄၃

၂၃။

ဒေါ်ဇင်မာထိုက်

လ/ထညွှန်မှူး

ကလေးဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၂၉၁

 

၀၉-၄၂၀၁၃၂၁၉၀

၂၄။

ဒေါ်စုသွယ်ဝင်း

လ/ထညွှန်မှူး

သင်တန်းဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၁၁၀

 

၀၉-၄၄၈၅၃၄၇၉၆

၂၅။

ဒေါ်သီသီစံ

လ/ထညွှန်မှူး

စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၁၁၀

 

၀၉-၄၂၀၇၂၃၆၁၂

၂၆။

ဒေါ်ကျော့ကေခိုင်

လ/ထညွှန်မှူး

IR ဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၁၁၀

 

၀၉၄၂၀၇၀၄၉၆၂

၂၇။

ဒေါ်မြသီတာ

လ/ထညွှန်မှူး

ပြည်တွင်းသင်တန်းဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၂၉၁

 

၀၉-၂၆၅၆၂၇၁၇၅

၂၈။

ဒေါ်အေးအေးသင်း

လ/ထညွှန်မှူး

CEDAW/GENDER ဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၁၀၁

 

၀၉-၂၅၄၅၅၇၁၉၉

၂၉။

‌‌ဒေါ်လေးလေးမြင့်

လ/ထညွှန်မှူး

MNCWA/မကျောင်းဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၂၅၁

 

၀၉-၂၅၄၀၀၃၃၃၉

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ရုံးဖုန်းနံပါတ်

အိမ်ဖုန်း

နံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်

၃၀။

ဒေါ်ခင်၀င်း၀င်းအေး

လ/ထညွှန်မှူး

IRဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၁၀၁

 

၀၉-၄၂၀၁၃၈၆၃၀

၃၁။

ဒေါ်အိအိဖြိုး

လ/ထညွှန်မှူး

လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၅၈၃

 

၀၉-၉၆၃၁၇၃၁၇၁

၃၂။

ဒေါက်တာရှိန်မြင့်

လ/ထညွှန်မှူး

Case Management( S P )

၀၆၇-၃၄၀၄၅၈၃

 

၀၉၅၀၉၀၃၈၈

၃၃။

ဒေါ်ဥမ္မာခိုင်

လ/ထညွှန်မှူး

လူမှုရေးပင်စင်ဌာနခွဲ(s p)

၀၆၇-၃၄၀၄၅၈၃

 

၀၉-၂၅၀၅၁၂၈၃၁

၃၄။

ဒေါ်အေးအေး၀င်း

လက်/မှူး

မသန် /ဖွံဖြိုး ဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၂၅၂

 

၀၉၄၄၈၅၃၄၇၉၇

၃၅။

ဒေါ်ခင်ယုဒါရီ

လက်/မှူး

ကလေး/လူငယ်ဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၂၉၁

 

၀၉၄၄၈၀၃၅၀၉၃

၃၆။

ဒေါ်စံပယ်ဝင်း

ဦးစီးအရာရှိ

မော်တော်ယာဉ်ဌာနစု

၀၆၇-၃၄၀၄၂၉၃

 

၀၉-၄၂၈၁၄၁၆၃၉

၃၇။

ဦးထွန်းထွန်းနိုင်

ညွှန်/မှူး

နေပြည်တော်တိုင်းရုံး

၀၆၇-၅၅၀၂၂၅

၀၆၇-၅၅၀၀၂၅

 

၀၉-၄၃၀၇၈၃၁၅

၃၈။

ဒေါ်လှိုင်မိုးမြတ်

ဒု/ညွှန်မှူး

နေပြည်တော်တိုင်းရုံး

၀၆၇-၅၅၀၀၂၅

 

၀၉-၄၃၀၇၈၃၁၅

၃၉။

ဒေါ်သိန်းသိန်းထွေး

လက်/မှူး

နေပြည်တော်တိုင်းရုံး

၀၆၇-၅၅၀၀၂၅

 

၀၉-၄၄၈၅၄၄၉၅၈

၄၀။

ဒေါ်ကြည်ကြည်ဆွေ

လူမှု-၂

ရင်သွေးရတနာမူကြို

၀၆၇-၃၄၁၄၃၁၁

 

၀၉-၄၂၀၁၂၄၉၂၃

၄၁။

ဒေါ်ချိုချိုလွင်

လူမှု-၂

တော်ဝင်ရတနာမူကြို

၀၆၇-၃၄၂၁၆၃၈

 

၀၉-၄၂၁၁၁၀၈၁၈

၄၂။

ဒေါ်နှင်းသီတာ

လူမှု-၂

နန်းထိုက်ရတနာမူကြို

၀၆၇-၃၄၀၁၄၁၈

 

၀၉-၂၅၉၁၇၉၆၉၇

၄၃။

ဒေါ်လှလှနွယ်

လူမှု-၃

သိရီရတနာမူကြို

၀၆၇-၅၅၀၃၉၂

 

 

 

မန္တ‌လေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသည့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် ဝန်ထမ်းများ အသုံးပြုလျှက်ရှိသော ဌာနဆိုင်ရာနှင့် လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကျောင်း/ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ကျောင်း/ဌာန

တည်နေရာလိပ်စာ

ဌာန ဖုန်းနံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်း

နံပါတ်

၁။

 

ဒေါ်ခင်စန်းရီ

ညွှန်/မှူး

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

လူမှုဝန်ထမ်းရုံး

၀၂-၄၀၆၁၁၅၀

၀၂-၄၀၇၂၁၀၃(Fax)

၀၉-၂၅၄၄၂၄၇၃၀

 

လမ်း(၃၀x၆၃)လမ်းထောင့်၊

ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်မန္တ‌လေးမြို့

 

၂။

ဦးသက်လှိုင်ထွန်း

ဒု-ညွှန်/မှူး

၀၉၂၀၁၁၈၅၃

၃။

ဒေါ်ခင်အေးမော်

ဦးစီးအရာရှိ

ကလေးပြုစုစောင့်

ရှောက်ရေးဌာန

၀၂-၄၀၆၁၁၄၁

၀၉၄၂၁၁၃၃၂၃၈

၄။

ဒေါ်ဉမ္မာဦး

ဦးစီးအရာရှိ

အမျိုးသမီးကလေးများ

သင်တန်းကျောင်း

၀၂-၄၀၆၁၁၅၂

၀၉၃၃၀၄၄၃၅၂

၀၉၇၉၇၅၂၈၁၉၇

၅။

ဦးနေအောင်ကျော်

ဦးစီးအရာရှိ

လူငယ်သင်တန်းကျောင်း

၀၂-၄၀၆၀၄၇၆

 

လမ်း(၁၂x၃၇)လမ်းထောင့်၊

အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊

မန္တလေးမြို့

၆။

ဒေါ်မိုးမိုးစန်း

ဦးစီးအရာရှိ

အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုး

တိုးတက်ရေးဌာန

၀၂-၄၀၃၃၂၂၅

၀၉၄၅၂၈၄၅၄၅၈

လမ်း(၆၄x၃၁)လမ်းထောင့်၊          ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊

မန္တ‌လေးမြို့

၇။

ဒေါ်ခင်နီလာသန်း

ဦးစီးအရာရှိ

အမျိုးသမီးသက်မွေး

အတတ်ပညာသင်ကျောင်း

၀၂-၄၀၆၀၄၇၅

၀၉၅၀၄၂၃၅၈

ရွှေကျင်သံလမ်းအနီး၊ ဘုန်းတော်တိုး ရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်

 

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကျောင်း/ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ကျောင်း/ဌာန

တည်နေရာလိပ်စာ

ဌာန ဖုန်းနံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်း

နံပါတ်

၈။

 

လူမှု-၁

 

အမျိုးသမီးများပြုစု

စောင့်ရှောက်ရေးဌာန

၀၉၆၅၀၂၈၄၉

 

အင်ကျယ်ကျေးရွာ၊ပုသိမ်ကြီး

မြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့

၉။

ဒေါ်သီတာဆွေ

ဦးစီးအရာရှိ

နားမကြားသော

 ကလေးများကျောင်း

၀၂-၄၀၃၄၆၁၇

၀၂-၄၀၃၀၀၄၃

၀၉၄၀၂၅၈၃၂၁၆

အကွက်(၈၅၈)ချမ်းမြသာစည်

မြို့နယ်၊မန္တ‌လေးမြို့

၁၀။

ဒေါ်ဂျေဆင်သား

ဦးစီးအရာရှိ

မသန်စွမ်းသက်ငယ်

သင်တန်းကျောင်း

၀၂-၄၀၂၁၀၉၂

၀၉၄၀၂၆၇၇၅၂၀

၂၆(B)လမ်း၊(၅၈x၅၉)ကြား၊

အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊

မန္တ‌လေးမြို့

၁၁။

ဒေါ်ခင်အေးမူ

ဦးစီးအရာရှိ

အိမ်တွင်းမှုသက်မွေလုပ်ငန်း ပညာသင်ကျောင်း

၀၂-၄၀၃၆၇၉၈

၀၉၃၃၈၃၈၅၁၃

အမှတ်(၁၆၉)၈၃လမ်း၊(၂၅x၂၆)ကြား၊

အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊မန္တ‌လေးမြို့

၁၂။

ဒေါ်လွင်လွင်ဌေး

လူမှုဝန်ထမ်း-၁

မူကြို-၁

၀၂-၄၀၂၁၀၁၆

၀၉၉၇၆၁၄၁၅၉၅

၂၇လမ်း(၆၈x၆၉)ကြား၊မန္တ‌လေးမြို့

၁၃။

ဒေါ်အမာစိန်

လူမှုဝန်ထမ်း-၁

မူကြို-၂

၀၂-၄၀၂၁၀၆၆

၀၉၄၀၀၃၀၈၁၈၃

၇၈ လမ်း၊(၄၂x၄၃)ကြား၊  မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်၊မန္တ‌လေးမြို့

၁၄။

ဒေါ်သူဇာလှိုင်

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

ဒေးဝန်းမူကြို

၀၂-၄၀၂၁၀၇၄

၀၉၄၄၄၀၁၅၄၀၁

၈၉ လမ်း၊(၃၄x၃၅)ကြား၊  ဒေးဝန်းအရှေ့၊မန္တလေးမြို့

၁၅။

ဒေါ်သန္တာဦး

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

ပြည်ကြီးကျက်သရေမူကြို

၀၂-၄၀၂၁၀၇၁

၀၉၄၀၂၇၄၀၄၃၂

၈၁ လမ်း၊ ၂၅ လမ်းထောင့်၊

 ဘဏ်-၁ အနီး

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကျောင်း/ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ကျောင်း/ဌာန

တည်နေရာလိပ်စာ

ဌာန ဖုန်းနံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်း

နံပါတ်

၁၆။

ဒေါ်ပြုံးပြုံးကြည်

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

ဇီးပင်ကြီးမူကြို

၀၂-၅၀၀၉၇

၀၉၄၀၂၇၄၀၄၃၁

ဇီးပင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ဗဟိုမီးသတ် သင်တန်းကျောင်းဝင်း၊ မန္တ‌လေးမြို့

၁၇။

ဦးသန်းဌေး

လက်/မှူး

မိထ္ထီလာခရိုင်ရုံး

၀၆၄-၂၃၇၅၃

၀၉၇၈၁၄၈၈၉၄၈

ပေါက်ချောင်းရပ်၊မိထ္ထီလာမြို့

၁၈။

ဒေါ်အေးအေးလွင်

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

မိထ္ထီလာမူကြို

၀၆၄-၂၃၇၅၃

၀၉၂၆၅၃၇၄၃၆၉

၀၉၇၉၄၇၉၄၃၂၄

ပေါက်ချောင်းရပ်၊မိထ္ထီလာမြို့

၁၉။

ဒေါ်တာဥမ္မာအောင်

ဒု/ညွှန်မှူး

ခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး

ပုဂံ-ညောင်ဦး

၀၆၁-၆၅၁၂၉

၀၉၄၃၁၄၇၂၆၂

သိင်္ဂရပ်ကွက်၊ ပုဂံမြို့သစ်၊

ပုဂံ-ညောင်ဦးမြို့

၂၀။

ဒေါ်ညွန့်ညွန့်၀င်း

လက်/မှူး

ခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး

ပုဂံ-ညောင်ဦး

၀၆၁-၆၅၁၂၉

၀၉၅၀၃၄၆၉၁

သိင်္ဂရပ်ကွက်၊ ပုဂံမြို့သစ်၊

ပုဂံ-ညောင်ဦးမြို့

၂၁။

ဒေါ်ဝေဝေမာလှိုင်

ဦးစီးအရာရှိ

ခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး

ပုဂံ-ညောင်ဦး

၀၆၁-၆၅၁၂၉

၀၉၇၉၉၈၄၇၉၆၃

သိင်္ဂရပ်ကွက်၊ ပုဂံမြို့သစ်၊

ပုဂံ-ညောင်ဦးမြို့

၂၂။

ဒေါ်မီမီကျော်

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

ပုဂံမူကြို

၀၆၁-၆၅၄၂၉

၀၉၂၆၀၃၅၂၅၇၁

သိင်္ဂရပ်ကွက်၊ ပုဂံမြို့သစ်၊

ပုဂံ-ညောင်ဦးမြို့

၂၃။

 

ဒု/ညွှန်မှူး

မြင်းခြံခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး

၀၆၆-၂၂၁၄၃

 

အမှတ်(၁၈)ရပ်ကွက်၊မြင်းခြံမြို့

၂၄။

ဒေါ်နန်းမောက်ဆိုင်

လ/ထညွှန်မှူး

မြင်းခြံခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး

၀၆၆-၂၂၁၄၃

၀၉၂၅၈၇၀၉၉၃၃

အမှတ်(၁၈)ရပ်ကွက်၊မြင်းခြံမြို့

 

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကျောင်း/ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ကျောင်း/ဌာန

တည်နေရာလိပ်စာ

ဌာန ဖုန်းနံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်း

နံပါတ်

၂၅။

 

လူမှု-၃

မြင်းခြံမူကြို

၀၆၆-၂၂၁၂၉

 

အမှတ်(၁၈)ရပ်ကွက်၊မြင်းခြံမြို့

၂၆။

ဒေါ်မြင့်မြင့်မော်

လူမှု-၃

တောင်သာ(ရုံးစည်ကြီး)

မူကြို

-

၀၉၂၆၂၃၁၁၄၈၉၄

သင်ဖန်းကြီးကုန်း၊ရုံးစည်ကြီးရွာ၊

တောင်သာမြို့နယ်

၂၇။

ဒေါ်ရီရီခိုင်

လ/ထညွှန်မှူး

ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်ရုံး

 

၀၉၂၀၂၅၃၉၃

ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်ရုံး

 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသည့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် ဝန်ထမ်းများ အသုံးပြုလျှက်ရှိသောဌာနဆိုင်ရာနှင့် လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကျောင်း/ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ကျောင်း/ဌာန

တည်နေရာလိပ်စာ

ဌာန ဖုန်းနံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်း

နံပါတ်

၁။

ဦးတင်ဇော်မိုး

ညွှန်/မှူး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

လူမှုဝန်ထမ်းရုံး

၀၄၂-၂၄၆၈၃

၀၉၈၅၆၉၁၁၄

၀၉၄၄၈၀၁၉၀၁၄

ကုန်သည်လမ်းနှင့်GECလမ်း

ထောင့်ပုသိမ်မြို့

၂။

ဦးသန်းအောင်

ဒုညွှန်/မှူး

၀၄၂-၂၄၂၇၂

၀၉၃၁၁၃၂၉၀၀

၃။

ဒေါ်ခင်မိုးမိုး

ဦးစီးအရာရှိ

၀၉၄၂၁၀၈၅၆၁၆

၄။

ဒေါ်တင်လဲ့လဲ့ထွန်း

ဦးစီးအရာရှိ

အိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်

ငန်းပညာသင်ကျောင်း

၀၄၂-၂၅၃၇၃

၀၄၂-၂၁၀၃၇

၀၉၂၅၃၁၅၅၇၈၈

အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊မင်းကြီး

လမ်းပုသိမ်မြို့

၅။

ဒေါ်မြတ်မြတ်သိန်း

ဦးစီးအရာရှိ

ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်

ရေးဌာန

၀၄၂-၂၄၄၈၄

၀၉၄၅၁၂၃၆၉၁၁

အမှတ်(၁၁၄)ပန်းဆက်လမ်း၊

(၁၄)ရပ်ကွက်၊ပုသိမ်မြို့

၆။

 

လူမှုဝန်ထမ်း-၁

ပုသိမ်မူကြို

၀၄၂-၂၁၇၈၈

 

ကုန်သည်လမ်း၊ပုသိမ်မြို့

၇။

ဒေါ်ဝါဝါမြင့်

လက်/မှူး

ခရိုင်လူမှု၀န်ထမ်းရုံး၊

လပွတ္တာခရိုင်၊လပွတ္တာမြို့၊

 

 

 

၈။

ဒေါ်ဆင့်

ဦးစီးအရာရှိ

လပွတ္တာလူငယ့်အားမာန်

သင်တန်းကျောင်း

၀၄၂-၈၃၀၁၅

၀၉၇၉၉၄၀၇၆၈၁

လပွတ္တာမြို့သစ်

၉။

ဒေါ်မေသူမြင့်အောင်

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

ကျုံကဒွန်းမူကြို

-

၀၉၇၇၇၂၉၇၁၇

အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ကျုံကဒွန်းကျေးရွာ

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကျောင်း/ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ကျောင်း/ဌာန

တည်နေရာလိပ်စာ

ဌာန ဖုန်းနံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်း

နံပါတ်

၁၀။

ဒေါ်နွယ်နီအောင်

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

အမာမူကြို

-

 

အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊အမာမြို့

၁၁။

ဒေါ်အိအိမွန်

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

ဒေးဒရဲမူကြို

-

၀၉၃၀၀၉၃၇၄၉

အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ယုဇနလမ်း

ထောင့်၊ဒေးဒရဲမြို့

၁၂။

ဒေါ်နီနီ၀င်း

လက်/မှူး

ခရိုင်လူမှု၀န်ထမ်းရုံး၊

မြောင်းမြခရိုင်

၀၄၂-၇၀၅၆၃

 

၀၉၄၂၁၁၄၂၇၆၄

အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊သီရိမင်္ဂလာ

လမ်းမြောင်းမြမြို့

၁၃။

ဒေါ်ဝင်းသိင်္ဂီမင်း

ဦးစီးအရာရှိ

၀၉၄၄၈၀၃၅၀၅၃

၀၉၇၈၅၀၅၁၅၈၀

၁၄။

ဒေါ်တင်တင်အေး

ဒု/ညွှန်မှူး

ခရိုင်လူမှု၀န်ထမ်းရုံး

ဖျာပုံခရိုင်၊ ဖျာပုံမြို့

-

၀၉၅၀၃၁၈၉၈

ကွင်းအမှတ်(၄၄၇)၊ဖျာပုံ-ဘိုကလေး ကားလမ်း၊ကျုံကူကျေးရွာ၊ဖျာပုံမြို့နယ်

၁၅။

ဒေါ်သောင်းသောင်းအေး

ဦးစီးအရာရှိ

-

၀၉၄၅၀၀၀၃၃၀၁

၁၆။

ဒေါ်ဝင်းမာဦး

ဦးစီးအရာရှိ

အိမ်တွင်းမှုသက်မွေး

လုပ်ငန်းပညာသင်

ကျောင်း

-

၀၉၄၂၈၀၁၄၆၇၇

ကွင်းအမှတ်(၄၄၇)၊ဖျာပုံ-ဘိုကလေး

ကားလမ်း၊ကျုံကူကျေးရွာ၊

ဖျာပုံမြို့နယ်

၁၇။

ဒေါ်သန်းသန်းနု

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

မန်းကြာ(မြောက်)မူ

၀၉၉၇၅၈၁၂၂၉၁

ကျုံပျော်မြို့

 

 

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကျောင်း/ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ကျောင်း/ဌာန

တည်နေရာလိပ်စာ

ဌာန ဖုန်းနံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်း

နံပါတ်

၁၉။

ဒေါ်စန်းမြတ်သူ

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

မအူပင်မူကြို

 

၀၉၃၁၃၇၄၆၅၄

အကွက်အမှတ်(3 P)၊မင်းလမ်းနှင့် ဒုတိယလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊မအူပင်မြို့

၂၀။

 

 

မြောင်းမြမူကြို

 

 

အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊

သီရိမင်္ဂလာလမ်း

၂၁။

 

 

ရေကြည်ဦးမူကြို

 

 

အမှတ်(၆၆)ကရေကြည်ဦး

(၁၂)ရပ်ကွက်

၂၂။

 

 

ကျုံပျော်မူကြို

 

 

တေဇရပ်ကွက်၊အကွက်အမှတ်

(၁၀၀၀-ခ)ဦးပိုင်အမှတ် (၁၆၇/၂၃၅)ကျုံပျော်မြို့

၂၃။

 

 

ပန်းဆက်မူကြို

 

 

အကွက်(၇၄)သပြုချောင်းအကွက်

(၁၄)ရပ်ကွက်၊ပုသိမ်မြို့

 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသည့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် ဝန်ထမ်းများ အသုံးပြုလျှက်ရှိသော ဌာနဆိုင်ရာနှင့် လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကျောင်း/ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ကျောင်း/ဌာန

တည်နေရာလိပ်စာ

ဌာန ဖုန်းနံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်း

နံပါတ်

၁။

 

ညွှန်/မှူး

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသ

ကြီးလူမှုဝန်ထမ်းရုံး

၀၅၉-၂၃၄၉၇

 

ကမ်းနားလမ်း၊ဆန်းချီရပ်၊

ထားဝယ်မြို့

၂။

ဒေါ်နီနီရွှေ

လ/ထညွှန်မှူး

၀၉၇၉၅၆၆၈၄၄၇

၃။

ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး

ဦးစီးအရာရှိ

၀၉၄၄၀၆၀၇၁၉၂

၄။

ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

ထားဝယ်မူကြို

၀၅၉-၂၁၁၀၄

 

ကမြောကင်းလမ်း၊ဆန်းချီရပ်၊

ထားဝယ်မြို့

၅။

ဒေါ်အေးအေးမြင့်

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

မောင်းမကန်မူကြို

-

၀၉၄၅၆၆၉၇၃၀၀

ရွာဦးစေတီအနီး(၁)ရပ်ကွက်၊

မောင်းမကန်ရွာ၊လောင်းလုံမြို့နယ်

၆။

ဒေါ်မော်မော်ဦး

ဒု/ညွှန်မှူး

မြိတ်ခရိုင်

လူမှုဝန်ထမ်းရုံး

၀၅၉-၄၁၈၇၈

၀၉၄၉၂၈၆၀၄၅

အေးချမ်းသာယာရပ်ကွက်၊လေယာဉ်ကွင်းအနီး၊

မြိတ်တောင် ကျေးရွာအုပ်စု၊မြိတ်မြို့

၇။

ဒေါ်သန်းသန်းအောင်

လ/ထညွှန်မှူး

၀၉၉၆၅၄၂၁၆၁၂

၈။

 

 

ကော့သောင်း

ခရိုင်ရုံး

၀၅၉-၅၂၀၃၅

 

(၄)မိုင်၊အေးချမ်းမြိုင်ရပ်ကွက်၊

ကော့သောင်းမြို

၉။

ဒေါ်စန်းသီတာ

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

မြိတ်မူကြို

-

၀၉၂၆၁၂၆၆၀၉၄

စပါးရွှေဝါလမ်း၊ကန်ဖျားရပ်၊မြိတ်မြို့

၁၀။

ဒေါ်လှလှမူ

ဦးစီးအရာရှိ

အမျိုးသမီးသက်မွေး

အတတ်ပညာသင်ကျောင်း

၀၅၉-၄၁၆၅၈

၀၉၂၅၅၉၄၂၄၆၈

ကရှက်ကျေးရွာ၊စန္ဒဝတ်ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေတိဂုံဘုရားအနီး၊မြိတ်မြို့

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကျောင်း/ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ကျောင်း/ဌာန

တည်နေရာလိပ်စာ

ဌာန ဖုန်းနံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်း

နံပါတ်

၁၁။

ဒေါ်အေးအေးနွယ်

နည်းပြ

ယာယီလက်ခံစောင့်

ရှောက်ရေးဂေဟာ

-

၀၉၄၅၀၉၉၁၂၇၃

၀၉၉၇၉၉၀၇၁၀၃

(၄)မိုင်၊အေးချမ်းမြိုင်ရပ်ကွက်၊

ကော့သောင်းမြို့

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသည့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် ဝန်ထမ်းများ အသုံးပြုလျှက်ရှိသောဌာနဆိုင်ရာနှင့် လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကျောင်း/ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ကျောင်း/ဌာန

တည်နေရာလိပ်စာ

ဌာနဖုန်း

နံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်း

နံပါတ်

၁။

ဒေါ်နန္ဒာနွယ်ဟန်

ညွှန်/မှူး

မကွေးတိုင်းဒေသ

ကြီးလူမှုဝန်ထမ်းရုံး

၀၆၃-၂၀၂၈၃၃၈

၀၆၃-၂၀၂၈၇၁၈

၀၉၅၁၁၈၂၇၅

ဆေးရုံကြီးတောင်ဘက်၊ပီတာပတ်

ကွင်းလမ်း၊မကွေးမြို့

၂။

ဦးသစ္စာ

ဦးစီးအရာရှိ

၀၉၄၀၁၅၁၉၀၈၂

၃။

ဒေါ်ဝင်းဝင်းစိန်

ဦးစီးအရာရှိ

OSS  ရုံး

-

၀၉၄၀၁၆၃၃၂၃၉

စုပေါင်းရုံး၊ပြည်တော်သာရပ်ကွက်

မကွေးမြို့

၄။

ဒေါ်စန္ဒာစိန်

ဦးစီးအရာရှိ

ကလေးပြုစုစောင်

ရှောက်ရေးဌာန

၀၆၃-၂၀၂၅၈၆၅

၀၉၃၁၀၁၇၇၉၂

ပြည်တော်သာလမ်း၊မြင်သာ

ရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့

၅။

ဒေါ်ဇင်ဇင်ခိုင်

လူမှုဝန်ထမ်း-၁

မကွေးမူကြို

၀၆၃-၂၀၂၅၁၂၀

၀၉၂၅၉၂၂၃၄၀၃

အထက(၁)လမ်း၊ကနီရပ်ကွက်၊

မကွေးမြို့

၆။

ဒေါ်စန်းစန်းမြတ်

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

ရေနံချောင်းမူကြို

၀၆၀-၂၀၂၁-၀၆၂

၀၉၂၅၆၀၆၉၅၈

အမှတ်(၁၀၃)တပင်ရွှေထီးလမ်း၊

ဘုံတိုက်ရပ်၊ရေနံချောင်းမြို့

၇။

ဒေါ်ခင်စိုးမိ

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

ချောက်မူကြို

၀၆၁-၂၀၀၀၉၁

၀၉၂၅၆၂၀၉၂၁၇

လမ်းမတော်လမ်း၊စျေးရပ်ကွက်၊ချောက်မြို့

၈။

ဒေါ်သီရိသိန်းမြင့်

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

ပခုက္ကူမူကြို

၀၆၂-၂၁၁၈၈

၀၉၄၃၀၅၃၂၈၆

အာဇာနည်လမ်း၊အမှတ်(၈)

ရပ်ကွက်၊ပခုက္ကူမြို့

 

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကျောင်း/ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ကျောင်း/ဌာန

တည်နေရာလိပ်စာ

ဌာန ဖုန်း

နံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်း

နံပါတ်

၉။

ဒေါ်အေးအေးသင်း

လူမှုဝန်ထမ်း-၂

ဆတ်သွားမူကြို

-

၀၉၉၇၇၆၀၇၇၆၄

ဆတ်သွားကျေးရွာအုပ်စု၊ပြည်လမ်း

တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်

၁၀။

ဒေါ်သီတာစိန်

လူမှုဝန်ထမ်း-၂

တောင်ပြင်(၂)မူကြို

-

၀၉၀၂၅၆၀၄၂၄၁၃

တောင်ပြင်(၂)ရပ်ကွက်၊ငမင်လမ်း

တောင်တွင်းကြီးမြို့

၁၁။

ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

တရုတ်ကောမူကြို

-

၀၉၇၉၉၂၁၇၄၁၃

သဖန်းကုန်းကျေးရွာ၊တရုတ်ကော

အုပ်စု၊တောင်တွင်းကြီးမြို့

၁၂။

ဒေါ်ခင်ဖြူဝင်း

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

နတ်မောက်မူကြို

၀၆၃-၆၉၇၂၃

၀၉၇၉၅၈၁၈၆၁၆

မကွေးမြို့၊အမှတ်(၂)ကန်ကြီးရပ်ကွက်

၁၃။

ဒေါ်သွယ်သွယ်အေး

ဒု-ဦးစီး

နတ်မောက်မြို့နယ်ရုံး

၀၆၃-၆၉၇၂၄

၀၉၄၀၂၆၁၃၃၅၅

မကွေးမြို့၊အမှတ်(၂)ကန်ကြီးရပ်ကွက်

 

        မွန်ပြည်နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသည့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် ဝန်ထမ်းများ အသုံးပြုလျှက်ရှိသော ဌာနဆိုင်ရာနှင့် လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကျောင်း/ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

           ကျောင်း/ဌာန

တည်နေရာလိပ်စာ

ဌာန ဖုန်းနံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်း

နံပါတ်

၁။

ဦးကိုကိုနိုင်

ညွှန်/မှူး

ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး

၀၅၇-၂၀၂၂၉၁၆       

         (Fax)

၀၅၇-၂၇၂၁၅

၀၉၇၈၆၂၄၀၄၇၂

စစ်ကဲကုန်း၊အထက(၆)အနီး၊

ထားဝယ်တံတားလမ်း၊

မော်လမြိုင်မြို့

၂။

ဒေါက်တာရဲမြတ်ဦး

လ/ထညွှန်မှူး

 

၃။

ဦးဧရာဦး

ဦးစီးအရာရှိ

လူငယ်သင်တန်းကျောင်း

၀၅၇-၂၀၂၇၈၈၃

 

သံလွင်ဥယျာဥ်လမ်း၊ဘိုကုန်းရပ်

မော်လမြိုင်မြို့

၄။

ဒေါ်ဇင်လင်းမောင်

ဦးစီးအရာရှိ

ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်

ရေးဌာန

၀၅၇-၂၀၂၂၀၁၅

၀၉၄၄၄၀၃၃၉၈၃

မောင်ငံရပ်၊အရာတော်လမ်း၊

မော်လမြိုင်မြို့

၅။

ဒေါ်ခင်ဥမ္မာ

ဦးစီးအရာရှိ

အိမ်တွင်းမှုသက်မွေး

လုပ်ငန်းပညာသင်

ကျောင်း

၀၅၇-၂၀၂၇၁၆၆

၀၉၄၂၅၂၆၈၅၅၈

ရွှေတောင်ရပ်၊အထကလမ်းမကြီး

နှင့် ရွှေတောင်ရိုးရပ်၊မော်လမြိုင်မြို့

၆။

ဒေါ်သန်းသန်းစိုး

လူမှုဝန်ထမ်း-၁

မူကြို-၁

၀၅၇-၂၀၂၁၄၄၉

၀၉၄၃၀၀၄၇၇၁

စစ်ကဲကုန်း၊ထားဝယ်တံတားလမ်း

မော်လမြိုင်မြို့

၇။

ဒေါ်လှလှခိုင်

လူမှုဝန်ထမ်း-၁

မူကြို-၂

၀၅၇-၂၀၂၂၉၁၂

၀၉၇၃၇၉၀၁၁၉

အမှတ်(၇၂)အရာတော်လမ်း၊မောင်ငံ

ရပ်ကွက်၊မော်လမြိုင်မြို့

 

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကျောင်း/ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ကျောင်း/ဌာန

တည်နေရာလိပ်စာ

ဌာန ဖုန်းနံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်း

နံပါတ်

၈။

ဒေါ်ဝါဝါ

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

မူကြို-၃

၀၅၇-၂၀၂၂၁၁၆

၀၉၂၅၅၇၇၄၇၂၂

ကွင်းရပ်၊မောင်ငံ၊မော်လမြိုင်မြို့

၉။

ဒေါ်အေးအေးမော်

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

သံဖြူဇရပ်မူကြို

၀၅၇-၇၉၃၉၇

၀၉၄၂၅၂၆၃၉၅၁

သီရိမွန်လမ်း၊စက်သစ်ရပ်ကွက်၊

သံဖြူဇရပ်မြို့

၁၀။

 

 

မူကြို(၁)ခွဲ

 

 

ရတနာလမ်း၊မရမ်းကုန်းရပ်၊

မော်လမြိုင်မြို့

၁၁။

ဦးစိုးလွင်

 

သထုံခရိုင်ရုံး

 

၀၉၂၅၀၀၈၇၂၃၉

နေမိန္ဒဘုရားလမ်း၊ အထက(၁)အနီး၊  လိပ်အင်းရပ်ကွက်၊ သထုံမြို့

၁၂။

 

 

ကျိုက်ထိုမူကြို

 

 

အကွက်အမှတ်(က/၄၆/၄၇/၄၈/၄၉)

ကံနီအရှေ့ကွင်း၊(၁၂၅/က)

အေးရိပ်ငြိမ်ရပ်၊ကျိုက်ထိုမြို့

 

 

 

ချောင်းဆုံမူကြို

 

 

ဘိုးရာဇာလမ်း၊ချောင်းဆုံအရှေ့

ရပ်ကွက်၊ ချောင်းဆုံမြို့

 

 

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသည့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် ဝန်ထမ်းများ အသုံးပြုလျှက်ရှိသော ဌာနဆိုင်ရာနှင့် လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကျောင်း/ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ကျောင်း/ဌာန

တည်နေရာလိပ်စာ

ဌာန ဖုန်းနံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်

၁။

ဒေါက်တာ

ကေသီကျော်

ညွှန်/မှူး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လူမှုဝန်ထမ်းရုံး

၀၁-၆၅၈၀၂၉

၀၁-၆၅၈၀၂၈

၀၁-၆၅၈၀၂၇

၀၉၅၀၈၀၁၉၅

အမှတ်(၆၄)ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း

နှင့်ပါရမီလမ်းထောင့်၊မရမ်းကုန်း

မြို့နယ်

၂။

ဒေါ်သင်းသင်းမာ

ဒုညွှန်/မှူး

အတတ်သင်သိပ္ပံကျောင်း

     ၀၉၄၄၉၂၅၂၄၁၁

၃။

ဒေါက်တာ

နေခြည်သက်နိုင်

လ/ထညွှန်မှူး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လူမှုဝန်ထမ်းရုံး

၀၉၄၂၀၁၆၆၅၀၅

၄။

ဦးလှဦး

ဦးစီးအရာရှိ

၀၉၄၂၀၇၂၃၆၁၅

၅။

ဒေါ်ဝေဝေဖြိုးလှိုင်

လ/ထညွှန်မှူး

သက်ကြီးရွယ်အိုများ

နေပိုင်းစောင့်ရှောက်ရေး

ဂေဟာ

၀၁-၆၅၇၉၁၄

  ၀၁-၆၅၇၀၁၃

၀၉၂၀၀၇၀၇၃

အမှတ်(၆၄)ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း

နှင့်ပါရမီလမ်းထောင့်၊မရမ်းကုန်း

မြို့နယ်

၆။

ဒေါ်ခိုင်သွယ်ဦး

ဦးစီးအရာရှိ

ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်

ရေးဌာန

၀၁-၅၅၈၄၅၀

၀၉၂၅၄၉၀၃၃၆၇

အမှတ်(၂၄၇/၂၆၉)  Delta  Plaza

တိုက်(A)အခန်း(၂၀၁)(၂၀၂)အလယ်ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ဗဟန်းမြို့နယ်

၇။

ဒေါ်ခင်ထွေးကြည်

ဦးစီးအရာရှိ

အမျိုးသမီးကလေးများ

သင်တန်းကျောင်း

၀၁-၉၆၆၀၃၀၂

၀၉၄၃၁၂၅၄၃၈

အမှတ်(၄၉)မလိခလမ်း၊မရမ်းကုန်း

မြို့နယ်

၈။

ဒေါ်စန်းမြင့်ရွှေ

ဦးစီးအရာရှိ

မသန်စွမ်းကလေးများပြုစု

စောင်‌ရှောက်ရေးဂေဟာ

၀၁-၉၆၆၃၃၉၂

 

အမှတ်(၆၅)ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊

မရမ်းကုန်းမြို့နယ်

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကျောင်း/ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ကျောင်း/ဌာန

တည်နေရာလိပ်စာ

ဌာန ဖုန်းအမှတ်

လက်ကိုင်

ဖုန်းအမှတ်

၉။

ဒေါ်မိုးမိုးမင်း

လ/ထညွှန်မှူး

အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုး

တက်ရေးဌာန

၀၁-၅၃၅၀၃၆

၀၉-၅၁၇၆၃၂၅

အမှတ်(၁၁၃)သံလွင်လမ်း၊

ကမာရွတ်မြို့နယ်

၁၀။

ဦးကျော်ဇင်ဦး

ဦးစီးအရာရှိ

မသန်စွမ်းသက်ကြီး

သင်တန်းကျောင်း

၀၁-၉၆၆၁၇၁၂

၀၉၃၀၄၄၉၄၃၂

အမှတ်(၆၅)ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်

၁၁။

ဒေါ်ခင်သူဇာအေး

လ/ထညွှန်မှူး

ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး   နှင့်ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပင်မအ

ထောက်အကူပြုဗဟိုဌာန

၀၁-၆၆၁၃၁၈

၀၉၄၂၀၁၃၈၆၃၇

အမှတ်(၆၅)ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်

၁၂။

ဒေါ်ကြူကြူဇော်

လ/ထညွှန်မှူး

ECCD

၀၁-၉၆၆၁၃၁၀

၀၁-၆၅၀၄၉၃

၀၉၄၉၂၄၉၀၁၀

အမှတ်(၆၅)ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်

၁၃။

ဒေါ်ဝေဝေလတ်

လူမှုဝန်ထမ်း-၁

Imformation Center

၀၁-၆၆၆၆၁၉

၀၉၃၁၄၉၇၂၀

၁၄။

ဒေါ်အေးနော်ဝင်း

ဦးစီးအရာရှိ

အမျိုးသမီးသက်မွေးအတတ်ပညာသင်ကျောင်း

၀၁-၅၅၄၂၈၂

၀၉၇၉၉၁၄၇၅၄၆

၀၉၂၆၀၁၉၈၈၉၂

အမှတ်(၁၈)နတ်မောက်လမ်းသွယ်

(၁)ဗဟန်းမြို့နယ်

၁၅။

ဒေါ်ရီမာတင်

လ/ထညွှန်မှူး

မသန်စွမ်းသက်ငယ်

သင်တန်းကျောင်း

၀၁-၆၅၂၃၇၁

၀၉၅၁၇၅၃၂၃

အမှတ်(၆၅)ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်

၁၆။

ဒေါ်ခင်ညိုထွန်း

ဦးစီးအရာရှိ

ကြည့်မြင်တိုင်မျက်မမြင်

ကျောင်း

၀၁-၉၃၁၇၀၇၀

၀၁-၉၃၁၇၁၂၆

 

အမှတ်(၁၃၂)ပန်းပင်ကြီးလမ်း၊

ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကျောင်း/ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ကျောင်း/ဌာန

တည်နေရာလိပ်စာ

ဌာန ဖုန်း

နံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်း

နံပါတ်

၁၇။

ဒေါ်မူမူထွန်း

ဦးစီးအရာရှိ

သန်လျှင်လူငယ်သင်တန်း

ကျောင်း

၀၅၆-၂၃၂၃၀

 

အမှတ်(၂၉)ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်း၊ အမှုထမ်းရပ်ကွက်၊သန်လျှင်မြို့

၁၈။

ဒေါ်သန်းသန်းစိုး

ဦးစီးအရာရှိ

အိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ် ငန်းပညာသင်ကျောင်း

၀၁-၅၃၆၂၈၀

၀၉၂၆၀၅၇၃၃၄၆

အမှတ်(၁၃၅)ဓမ္မ‌ေစတီလမ်း၊

အင်းလျားလမ်းထောင့်၊ဗဟန်းမြို့နယ်

၁၉။

ဒေါ်သက်သက်မာစိုးရွှေ

ဦးစီးအရာရှိ

နားမကြားသောကလေး

များကျောင်း

၀၁-၅၄၈၈၇၂

၀၉၄၅၀၀၃၉၁၇၁

အမှတ်(၃၄)(FG) အိုးစု(၃)လမ်း၊

မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊

တာမွေမြို့နယ်

၂၀။

ဒေါ်နီနီဝင်း

ဦးစီးအရာရှိ

အမျိုးသမီးကလေးများသင် တန်းကျောင်း(ထောက်ကြန့်)

၀၁-၉၄၃၇၀၃၁

၀၉၄၀၂၆၄၅၁၇၀

အမှတ်(၄၅)၊ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း

ထောက်ကြန့်

၂၁။

ဦးအောင်စိုးကျော်

လ/ထညွှန်မှူး

ငှက်အော်စမ်းလူငယ်

သင်တန်းကျောင်း

၀၉၈၆၀၂၀၄၀

၀၉၈၆၁၂၉၅၈

၀၉၄၀၁၅၂၇၁၄၆

ငှက်အော်စမ်းကျေးရွာ၊

ကော့မှူးမြို့နယ်

၂၂။

ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်

ဦးစီးအရာရှိ

အမျိုးသမီးများပြုစု

စောင့်ရှောက်ရေးဌာန

၀၉၈၆၁၉၃၄၂

၀၉၈၆၀၂၀၃၉

၀၉၇၉၉၆၁၅၈၀၇

အလံအုပ်ကျေးရွာ၊တွံတေးမြို့နယ်

၂၃။

ဒေါ်စန္ဒာဝင်း

ဦးစီးအရာရှိ

ကျိုက်ဝိုင်းလူငယ်

 သင်တန်းကျောင်း

၀၁-၆၅၀၀၃၅

၀၉၄၂၈၁၁၉၆၁၈

အမှတ်(၆၅)ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်

စဉ်

အမည်

ရာထူး

ကျောင်း/ဌာန

ဖုန်းနံပါတ်

ကျောင်း/ဌာန

တည်နေရာလိပ်စာ

ဌာန ဖုန်းနံပါတ်

လက်ကိုင်ဖုန်း

နံပါတ်

၂၄။

ဒေါ်လွင်လွင်နွယ်

လူမှုဝန်ထမ်း-၁

မူကြို-၁

၀၁-၅၃၅၄၀၈

၀၉၄၂၀၀၉၀၆၅၂

အမှတ်(၂၂)ကမ္ဘောဇလမ်း၊

ဗဟန်းမြို့နယ်

၂၅။

ဒေါ်အိအိနိုင်

လူမှုဝန်ထမ်း-၃

မူကြို-၂

၀၁-၂၉၂၅၈၇