ဂျပန်နိုင်ငံ လေ့လာရေး ခရီးစဉ်

    လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ဂျပန်နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွှက်မှု အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ လူမှုဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းရပ်များ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု စီမံကိန်းအောက်ရှိ နားမကြား သူများ လူ့အသိုင်း အဝိုင်းအတွင်း ဝင်ဆန့်မှုမြှင့်တင်ရေး စီမံချက်ကို အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နေပါသည်။ အဆိုပါ စီမံချက်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအဖြစ် လူမှုဝန်ထမ် ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်သည် ဂျပန် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့၏ စီစဉ်ပံ့ပိုးမှုဖြင့် (၂၅.၆.၂၀၁၂) မှ (၂၈.၆.၂၀၁၂) ရက်နေ့အထိ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့သို့ လေ့လာရေးခရီး သွားရောက် ခဲ့ပါသည်။

နားမကြားသူများ လူ့အသိုင်းအဝန်းအတွင်း ဝင်ဆန့်မှုမြှင့်တင်ရေးစီမံချက်(ဒုတိယဆင့်) အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း

   နားမကြားသူများ လူ့အသိုင်းအဝိုင်း အတွင်း ဝင်ဆံ့မှု မြှင့်တင်ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ အစိုးရ ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် နားမကြားသူများ လူ့အသိုင်းအဝိုင်း အတွင်း ဝင်ဆံ့မှု မြှင့်တင်ရေး စီမံချက် (Project on Promotion of Social Participation of the Deaf Community) ဒုတိယ အဆင့်ကို Japan International Co-operation Agency (JICA Myanmar)နှင့် ပူးပေါင်း အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ မသန်စွမ်းသူများပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း

ရည်မှန်းချက်

    မသန်စွမ်းသူများ လူ့အသိုင်းအဝိုင်း အတွင်း အပြည့်အ၀ ပါဝင်ခွင့် ရရှိခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း စဉ်များတွင် အထောက်အကူ ပြုသူများ ဖြစ်လာစေရန်။

ရည်ရွယ်ချက်

    ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

    (က)    မသန်စွမ်း သူများဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို အကာအကွယ် ပေးရန်၊

    ( ခ)    မသန်စွမ်း ဖြစ်မှုကို အကြောင်းပြု၍ ခွဲခြား ဆက်ဆံခြင်း လျော့နည်း ပပျောက်စေရန်၊

    ( ဂ)    မသန်စွမ်း သူများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ စွမ်းရည်နှင့် စွမ်းဆောင် နိုင်မှုများကို အလေးထား အသိအမှတ် ပြုစေရန်၊

မူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးသူများအားပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူးယစ်ဆေးဝါး ပပျောက်ရေး လုပ်ငန်းအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကို ပြောင်းလဲ စေသော ဆေးဝါးများ အန္တရာယ် တားဆီး ကာကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့တွင် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

 

ရည်ရွယ်ချက်

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ -

     (က)    ဆေးကုသ ခံယူပြီးသူများအား မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု ကင်းရှင်းပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်း ပြန်လည် နေထိုင်ဝင်ဆန့် လာစေရေး အတွက် လူမှုရေးကို ပြန်လည် ထူထောင်ပေးရန်။