ခ်င္းျပည္နယ္၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္၊ တြီးလ္လီေခ်ာင္းဖ်ားရွိ ေျမၿပိဳဆည္မွ ဆည္ေရက်ိဳးေပါက္မႈေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္မႈ မရွိေစရန္ မိုးမက်မီ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည့္အ‌ေျခအေနမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ကေလးေဒသေရေဘး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း

၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ (၁၈-၄-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕သ႔ို ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ကေလးခရိုင္ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရးရိပ္သာ(၄)တြင္ ေျမၿပိဳဆည္အစီရင္ခံစာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ေရတိုေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကေလး/ဖလမ္းခရိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ ကေလး/တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ တည္ေဆာက္ေရး(၄)တာဝန္ခံ၊ ရာဇၿဂိဳလ္ဆည္တာဝန္ခံ၊ ခရိုင္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၂။ (၁၉-၄-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ တြီးလ္လီေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိေနသည့္ သဘာဝေျမၿပိဳဆည္၏ အေျခအေနႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္နိုင္မႈအေျခအေန၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ ကေလးၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါခရီးစဥ္အတြင္း လမ္းတေလၽွာက္ရွိ စီေဘာက္ေက်းရြာ၊ ဟန္ကင္ေက်းရြာ၊ ဟန္ဟစ္ေက်းရြာမ်ားရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဟန္ကင္ေက်းရြာရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ ဆန္(၁၀၀)အိတ္စာ ဆန္ရိကၡာဖိုး က်ပ္(၂၄)သိန္းတိတိ၊ စီေဘာက္ေက်းရြာရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ ဆန္(၁၈)အိတ္စာ ဆန္ရိကၡာဖိုး က်ပ္(၄.၃၂)သိန္းတိတိ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး တြီးခိန္ဇန္ရြာ၌ (၁၆-၄-၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေလေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ အိမ္‌ေျခ(၄၂၃)အိမ္အတြက္ အရြယ္တာေပၚလင္ မိုးကာစ(၄၂၃)စအား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္နိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

၃။ ၂၀.၄.၂၀၁၆ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း၌(၂၀၁၅)တြင္ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားအား သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ကေလးၿမိဳ႕ အမွတ္(၄) ေအးရိပ္မြန္မိဘမဲ့အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဂဟာ အမိုးမ်က္ႏွာက်က္မ်ား ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈေငြက်ပ္(၅)သိန္းအား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ကေလးၿမိဳ႕ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန တည္ေဆာက္ေရး (၄)ရိပ္သာတြင္ တိုင္း/ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ကေလးေဒသခရီးစဥ္တြင္ ေျမၿပိဳဆည္မွ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကို တြက္ဆ၍ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာတြင္ ဦးေမာ္ေမာ္နိုင္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ရာဇၿဂိဳလ္ေရေက်ာ္တမံ စီမံကိန္းတာ၀န္ခံက ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ေျမၿပိဳဆည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႏၲရာယ္ကာကြယ္ရန္ ဆည္ေျမာင္းအင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္မ်ား၏ နည္းလမ္းသုံးခု အႀကံျပဳထားပါသည္။ ပထမနည္းလမ္းမွာ ေျမၿပိဳဆည္ေအာက္ဘက္မွကပ္၍ တာတံမန္တခု တည္ေဆာက္ၿပီး ေရသိုေလွာင္ထား၍ ကာကြယ္ထားျခင္း၊ ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ ေျမၿပိဳဆည္၏ ၀ဲယာတြင္ ေရေျမာင္းတူး၍ ေဖာက္ခ်ေပးနိုင္ျခင္းႏွင့္ တတိယနည္းလမ္းမွာ ေျမၿပိဳဆည္၏ ေအာက္ဘက္ ရာဇၿဂိဳလ္ဆည္တမံႏွင့္ ေျမၿပိဳဆည္အၾကား ေနရဥၥရာျမစ္ေပၚတြင္ ႏုံးဖမ္းဆည္သုံးခု တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္၊ အထက္ပါ နည္းလမ္းသုံးခုအနက္ ယခုမိုးမက်မီ ေရတိုကာလႏွစ္လခန္႔အတြင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းမွာ ႏုံးဖမ္းဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ကာကြယ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုံးဖမ္းဆည္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္ ေျမၿပိဳဆည္ၿပိဳပ်က္၍ အနည္အမိႈက္မ်ားေရာစီးလာလၽွင္ ႏုံးဖမ္းဆည္က အမိႈက္သရွိုက္မ်ား၊ ႏြံမ်ားကိုဖမ္းတားထားနိုင္ၿပီး ေရမ်ားသာ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရာဇၿဂိဳလ္ဆည္တြင္ ေရမ်ားသာ၀င္ေရာက္၍ ႏုံးဖို႔က်န္ျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ရာဇၿဂိဳလ္ဆည္၏ ေရေလွာင္နိုင္မႈပမာဏသည္ (၁၄၀၀၀၀)ဧကေပျဖစ္ၿပီး ေျမၿပိဳဆည္မွ က်ဆင္းလာမည့္ ေရဆင္းပမာဏသည္ (၂၆၇၅၀)ဧကေပခန္႔သာျဖစ္၍ ရာဇၿဂိဳလ္ဆည္သည္ ေျမၿပိဳဆည္မွ ေရာက္ရွိလာမည့္ ေရပမာဏကို လက္ခံနိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္သျဖင့္ ေျမၿပိဳဆည္၏ အႏၲရာယ္သက္ေရာက္မႈကို စိုးရိမ္စရာ မရွိေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏုံးဖမ္းဆည္ အျမန္တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဒီဇိုင္းရရွိေရးအတြက္ ေျမျမင္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၂/၃ရက္ အတြင္းေပးပို႔ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါသည္။

၄။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ တပတ္ ႏွစ္ပတ္အတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္နိုင္ရန္ ဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပထားရန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးကိုလည္း ၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ညႇိႏွိုင္းေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးကုန္က်မႈကိုလည္း အျမန္ဆုံးစီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယခုေျမၿပိဳဆည္ ေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုသိရွိရန္ ခ်ျပေဆြးေႏြးေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပြင့္လင္းစြာ ခ်ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းမည့္သူမ်ားက တိက်ေသာကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းနိုင္ရန္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေပးနိုင္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါသည္။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေျမၿပိဳဆည္အတြက္ ကေလးျပည္သူလူထု ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္နိုင္ေရး ကာကြယ္ေရး အပိုင္းမ်ားကို ဦးေဆာင္‌ေျဖရွင္းေပးရန္မွာ ႀကိဳတင္သတိေပးစနစ္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္မ်ား ျဖစ္ေသာ SSB (Single Site Band)စနစ္၊ Icon လမ္းေလ်ာက္စကားေျပာစက္၊ အသံခ်ဲ႕စက္ ဟြန္းစပီကာမ်ား တက္ဆင္ျခင္း၊ အေရးေပၚေရႊ႕ေျပာင္းစနစ္အတြက္ Rapid Respond Teams မ်ားကို ကေလးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္း၍ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာမ်ားကို ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအလိုက္ ေနရာမ်ား ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပည္သူကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းႏွင့္ဆက္တိုက္ေလ့က်င့္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အေရးေပၚေရႊ႕ေျပာင္းရာတြင္ အသုံးျပဳနိုင္ရန္ စက္တပ္ေလွသုံးစင္းကို ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္က တည္ေဆာက္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ကို သဘာ၀ေဘးရန္ပုံေငြမွ က်ခံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလွသုံးစင္းကို ကေလး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက တာ၀န္ယူထိန္းသိမ္းၿပီး ေဘးမျဖစ္မွီကာလမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျဖစ္မည့္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳၾကရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ထပ္မံ၍ေလွတိုစက္တပ္ေလွ (၇)စင္းကို ဆက္လက္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ယခုႏွစ္မိုးမက်မွီ ကေလးၿမိဳ႕သို႔ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း အိမ္ေထာင္စု(၁၅၀၀)စာ ႀကိဳတင္စုပုံေပးထားၿပီး မိုးကာလိပ္မ်ားပါ ထုတ္ေပးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News