လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား သံအမတ္ႀကီးမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ (၂၂) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဧၿပီလ(၂၂)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Hong Liang ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

      ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ သဘာဝေဘးဆိုင္ရာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာဝေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးတြင္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

       အလားတူ ညေန(၁၆း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အစၥေရးသံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Daniel Zonshine မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

       ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ရာ သင္တန္းမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေရးေပၚအ‌ေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာန (EOC)တြင္ လိုအပ္ေနေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ကူညီပံ့ပိုးေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News