လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား United States Agency for International Development - USAID မွ Administrator ျဖစ္သူ Ms. Gayle Smith ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၂) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၅း၃၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား USAID မွ Administrator ျဖစ္သူ Ms. Gayle Smith ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Scot Marcielႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္(၉)ဦးမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

      ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ အေရးေပၚအေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာန (Emergency Operation Centre - EOC) အဆင့္ျမႇင့္တင္နိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးနိုင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားပံ့ပိုးေပးနိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ အေရးေပၚ အေျခအေန မျဖစ္ေပၚမီ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္း၊ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေပၚလာပါက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အျမန္ဆုံးစုေဆာင္းျခင္း၊ အေရးေပၚအေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာမ်ားႏွင့့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားစနစ္တက် ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

      ထို႔ေနာက္ဝန္ႀကီး႐ုံးရွိ Emergency Operation Centre-EOC ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားသည့္ သီးျခား Emergency Operation Centre -EOC တို႔အား သြားေရာက္ေလ့လာၾကည္‌့့ရႈခဲ့ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ရွင္းလင္း‌ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News