လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား UN-Habitat အဖြဲ႕အစည္းနွင့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ (၄) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၄ရက္ေန႔‌ ေန႔လည္(၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား UN-Habitat မွ Country Programme Mananger ျဖစ္သူ Mr.Bijay Karmacharya ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

      ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ ရပ္ရြာအေျချပဳ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူညီေပးျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ တည္ေဆာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လမ္းညႊန္အသုံးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ Myanmar National  Building Code ကို က်ယ္ျပန္႔စြာနားလည္သိရွိေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ား ပံ့ပိုးနိုင္ေရးစပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ သဘာဝ‌ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္ခန္းစာမ်ား၊ နည္းျပမ်ားအား ကူညီေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရက္( ၁၀၀ ) စီမံခ်က္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း / ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ညွိႏိႈုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ပါသည္။

      အလားတူ ‌ေန႔လည္(၁၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ရုံး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွ Head of Unit in the Directorate General for Humanitarian Aid and Civil Protection EU Commission  ျဖစ္သူ Mr. Cees Wittebrood ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ ဥေရာပသမဂၢရုံးနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္‌ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႕ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူမ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊   အေရးေပၚအ‌ေျခအေန    စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာနတြင္   လိုအပ္ေနသည့္  နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားရန္သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဥေရာပသမဂၢနွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ INGOမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကိ္စၥမ်ား၊ မိုင္းအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး  အသိပညာေပးဆိုင္ရာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအား နိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားကို အသိပညာေပးနိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News