မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှ ငွေဗိုက်အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သည့်အကျိုးခံစားသူစာရင်းဖြစ်ပါသည်။